Звіт за 2022-2023 навчальний рік

Звіт за 2021-2022 навчальний рік

Звіт за 2020-2021 навчальний рік

Звіт за 2019-2020 навчальний рік

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ В КЗ "НВО"

У 2018/2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Сьогодні в українській державі потрібна така школа, в якій будуть створені умови для розвитку і самореалізації кожної особистості, формування покоління, здатного «навчатися в продовж життя», створювати і розвивати цінності громадянського суспільства, і яка повною мірою зможе втілити в життя національну ідею «Нової української школи».

Педагоги нашої школи глибоко усвідомлюють значимість вищесказаного і тому в 2018-2019 н.р. спрямували свою роботу на вдосконалення освітнього процесу, насамперед удосконалення уроку шляхом особистісно-зорієнтованої системи навчання і виховання та впровадження в практику роботи школи прогресивно-педагогічних ідей, новітніх педагогічних технологій.

Дирекція НВО, педагогічний колектив працювали над реалізацією положень Конституції України, Законів України «Про освіту». «Про загальну середню освіту», Державних стандартів, рішень колегій, наказів управління освіти, власних рішень і наказів.

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТОВАНОГО ПРАВА ГРОМАДЯН НА ЗДОБУТТЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів. Ці потреби задовольняються сформованою мережею освітнього закладу.

Навчально - виховне об'єднання (середня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад-позашкільний навчальний заклад) м.Покров Дніпропетровської області здійснювало свою діяльність відповідно до Статуту закладу.

У школі протягом останніх років діє загальношкільна єдина система обліку відвідування учнями занять. Слід зазначити, що в ведеться цілеспрямована робота класних керівників та адміністрації школи щодо зниження кількості уроків, пропущених без поважних причин через ряд заходів:

- Контроль за відвідуванням занять;

- Індивідуальна робота з учнями та батьками;

- Робота Ради профілактики правопорушень;

У 2019/2020 н.р. педагогічний колектив продовжить працювати над завданнями:

- Здійснювати постійний контроль за охопленням навчанням учнів та їх відвідуванням навчальних занять;

- Активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання;

- На кожному уроці контролювати відвідування учнями навчальних занять;

- У кожному конкретному випадку відсутності учня на заняттях невідкладно з’ясовувати причини, встановлювати місце перебування дитини, інформувати батьків або осіб , які їх заміняють.

- У разі, якщо причиною невідвідування учнем занять є конфлікт в учнівському колективі, вживати заходів для усунення конфліктної ситуації.

- У випадку, якщо учень систематично або тривалий час не відвідує школу без поважних причин, інформувати службу у справах дітей, а в разі необхідності - кримінальну поліцію у справах неповнолітніх.

- Активно використовувати потенціал батьківських комітетів і громадських організацій для впливу на учнів, які без поважних причин пропускають навчальні заняття.

КАДРОВИЙ РЕСУРС НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Протягом року навчальний заклад було забезпечено кадрами в повному обсязі. Станом на 01.09. 2019р. в навчальному закладі працювало 34 вчителя. Повну вищу освіту мають 31 вчителів (91,2), з них: 3 (8,8%) має звання «Старший вчитель», 6 (17,6%) – «Вчитель - методист».

Якісний склад педагогічних працівників:

- спеціаліст вищої категорії – 16(47,1%),

- спеціаліст І категорії – 3 (8,8%),

- спеціаліст ІІ категорії – 5 (14,7%),

- спеціалістів – 9 (26,5%),

- 9-й тарифний розряд – 1 (2,9 %).

Плинність кадрів (основних педагогічних працівників) у школі становить 8,8%.

РЕЗУЛЬТАТИ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ТА КУРСОВОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ

Для стимулювання творчого професійного зростання вчителів широко використовується можливість атестації педагогічних кадрів.

Згідно річного плану освітнього закладу вчителі, які атестувалися, були ознайомлені з нормативними документами щодо атестації.

Члени атестаційної комісії вивчили рівень професійної підготовки вчителів за блоками:

- науково-теоретична підготовка ;

- методична підготовка вчителя;

- виховна робота;

- громадсько-педагогічна діяльність.

В ході атестації оцінено:

- уміння планувати педагогічну діяльність;

- уміння коригувати навчально-виховний процес залежно від досягнення результатів;

- рівень науково-методичної діяльності;

- рівень викладання предметів;

- вміння реалізовувати провідні ідеї щодо свого предмета;

- результати навчально-виховної діяльності.

Було складено графік відкритих уроків та позакласних заходів вчителів, які атестувалися, уроки та заходи згідно графіка проведено. Організовано вивчення системи досвіду роботи вчителів, які атестувалися:

- на засіданнях циклових методичних об’єднань;

- педагогічній раді спільно з членами ради школи;

- засіданні атестаційної комісії ,на якій заслухано творчі звіти , обговорено характеристики, оцінено результати педагогічної діяльності.

У 2019 році атестувалося 8 вчителів:

- Мякотіна Лариса Станіславівна, вчитель географії, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «вчитель - методист»

- Мірошніченко Тетяна Володимирівна, вчитель початкових класів, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «вчитель - методист»

- Лопатіна Оксана Леонідівна, вчитель історії, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;

- Лопатіна Оксана Леонідівна, педагог – організатор, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;

- Кузьменко Ольга Сергіївна, вчитель фізичної культури, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;

- Котко Алла Миколаївна, вчитель початкових класів, підтверджено кваліфікаційну

категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання « старший вчитель»

- Прокофьєва Тетяна Сергіївна, вчитель зарубіжної літератури, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;

- Полтавченко Юлія Вікторівна, вихователь дошкільного відділення, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст»,

- Жиленко Світлана Михайлівна, вихователь дошкільного відділення, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Наслідки атестації узагальнено, результати обговорено на засіданнях методичних об’єднань.

Одним із ключових напрямків роботи - чітке дотримання термінів проходження курсів підвищення кваліфікації вчителями. Курсову перепідготовку учителі проходять відповідно до плану. В цьому навчальному році пройшли курси підвищення кваліфікації при ДАНО:

Прокоф’єва Т.С., вчитель української мови та літератури; Кузьменко О.С., вчитель трудового навчання; Щербакова Г.Є., вчитель суспільствознавчих дисциплін; Ігнатенко Л.І., вихователь ГПД; Кузьменко О.С, вчитель фізичної культури; Прокоф’єва Т.С., вчитель медіакультури; Заболотна О.В., практичний психолог; курси для вчителів початкових класів (НУШ) пройшли вчителі початкових класів Градусова Ю. В., Бокова Ю. Ю., Ігнатенко Л. І., Котко А.М., Кузьміна Н.В.

Кожен вчитель звітував про проходження курсів та підготовку атестаційних матеріалів на засіданні циклових методичних об’єднань.

МЕТОДИЧНА РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ

Методична робота – це цілісна система дій і заходів, які спрямовані на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, на розвиток творчого потенціалу всього колективу навчального закладу, на досягнення позитивних зрушень у навчально-виховному процесі.

У 2018-2019 навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно Національної стратегії розвитку освіти України до 2021 року, згідно з рекомендаціями ДОІППО, наказу по школі № 12 від 03.09.2018 р. "Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2018-2019 навчальному році” з метою забезпечення всебічного розвитку кожної дитини, сприяння реалізації її духовного, фізичного та інтелектуального потенціалу, забезпечення рівного доступу до якісної освіти та соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, підвищення професійної компетентності педагогічних працівників щодо створення цілісного освітнього простору.

У 2018/2019 н.р. робота педагогічного колективу КЗ «НВО» була спрямована на виконання завдань ІV етапу науково-методичної проблеми школи «Використання інноваційних та інформаційних освітніх технологій з метою розвитку соціальної компетентності та громадської активності учнів».

В 2018/2019 н.р освітній заклад продовжив дослідно – експериментальну роботу за темою «Створення системи медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання». За рівнем експериментальної роботи проект, у якому бере участь школа, - обласний.

Освітній заклад презентував свою роботу на Десятій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2019» в місті Київ, нагороджений Дипломом.

Впровадження ППД у масову практику починається, звичайно, із ознайомлення всіх категорій педагогів із суттю напрацьованого досвіду.

З цією метою у школі протягом року були проведені семінари – практикуми:

- для вчителів школи І ступеня

«Формування інформаційно – комунікаційної та медіосвітньої компетенції учнів початкової школи», керівник Чекун О.І, вчитель початкових класів, спеціаліст першої категорії;

- для вчителів хімії:

«Використання кількісних розрахунків при вивченні хімії як невід’ємної складової математичної компетентності», керівник Собіщанська В.І. вчитель хімії, спеціаліст вищої категорії, вчитель методист.

Значна роль у процесі впровадження досягнень науки та передового досвіду належить педагогічній раді школи. Протягом звітного періоду засідання педагогічної ради виконувало ряд важливих завдань: поглиблення знань учителів про суть нової педагогічної ідеї, передового досвіду; аналіз стану роботи школи щодо впровадження ідеї у практику; розробка завдань колективу із впровадження досвіду з врахуванням особливостей школи; аналіз і підбиття підсумків роботи над проблемною темою тощо.

У навчальному році було проведено наступні педагогічні ради :

Серпень : «Про аналіз роботи педколективу по реалізації завдань і виконанню плану роботи школи за 2017-2018 н.р. та про завдання педагогічного колективу та план роботи школи на 2018-2019 н.р.»;

Листопад : «Створення умов щодо реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти»;

Лютий : «Виховання дітей та учнівської молоді в умовах нових стандартів освіти»;

Квітень : «Методи і прийоми організації ситуації успіху як один із напрямів підвищення соціалізації учня (Ділова гра) »

Варто відзначити, що результати діяльності школи щодо реалізації науково-методичної проблеми у значній мірі залежать і від позиції самих учителів, від їхнього ставлення до нового, бажання його впроваджувати. Саме тому у школі приділяється значна увага у створенні умов для зростання професійного рівня педагогів.

Важливою ланкою щодо осмислення наукової ідеї та впровадження її у практичну діяльність є методичні об’єднання, які виконують ряд специфічних завдань. Перш за все, вони конкретизують зміст і шляхи впровадження нової педагогічної ідеї та передового досвіду, ураховуючи специфіку конкретного предмета. Тому методичні об’єднання працюють згідно з річними планами що відображають реалізацію методичної проблеми у відповідності із специфікою свого навчального предмета. У школі функціонує п’ять ЦМО: вчителів початкових класів

(керівник Чекун О.І.), вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін (керівник Стешенко Н.М.), природничо-математичного циклу (керівник Бурмак Г.М.), класних керівників (керівник Галета В.Ю.), художньо - естетично – спортивного циклу

( керівник Михайленко Г.Л.) Методичні об’єднання організовують і координують роботу вчителів щодо ознайомлення з передовим досвідом, упровадженням його у практику, заслуховують звіти окремих учителів про хід упровадження.

Результативністю методичної роботи закладу є забезпечення ефективності освітнього процесу. З метою здійснення контролю за якістю надання освітніх послуг педагогічним колективом, на виконання річного плану роботи УО, протягом навчального року здійснена перевірка стану викладання таких предметів: українська мова ( 1-11класи) , літературне читання (2-4 класи), зарубіжна література (5-11класи), всесвітня історія (5-11 класи), основи здоров’я (5-9класи); математика (1-11 класи), фізична культура (5-11 класи), трудове навчання (2-4 класи), дані контролю узагальнено в відповідних наказах.

З метою підвищення інтересу учнів до предметів, протягом року були проведені предметні тижні:

- Фізичної культури та Захисту Вітчизни (вересень),

- Зарубіжної літератури (жовтень),

- Географії, економіки та природознавства (листопад),

- Музики та образотворчого мистецтва (грудень),

- Тиждень молодого вчителя (лютий),

- Української мови та літератури (березень),

- Історія і правознавства (травень)

Всі вчителі школи підвищували свій професійний рівень, відвідуючи міські семінари – практикуми. Активну участь вчителі школи беруть у різноманітних Всеукраїнський конкурсах, вебінарах онлайн-проектів:

- Понікарчик І.В., вчитель української мови та літератури, - учасник авторського семінару «Моделювання уроку української мови» О.М.Авраменко, учасник тематичного курсу «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти» ,

- Прокоф’єва Тетяна Сергіївна , вчитель зарубіжної літератури, учасник семінару «Медіакомпетентність сучасного вчителі» , методичного проекту вчителів російської мови та зарубіжної літератури , вебінару «Основні принципи медіаграмотності - важливої компетентності сучасного вчителя»;

- Собіщанська Валентина Іванівна, вчитель хімії , учасник науково-методичного семінару-практикуму для керівників методичних об’єднань вчителів хімії на тему "Системно - діяльнісний підхід у навчанні хімії" , науково-методичного семінару-практикуму «Профорієнтаційна спрямованість розв’язання задач, як одна з умов ефективної мотивації учнів до вивчення природничих дисциплін».

Особлива увага протягом року приділялася роботі зі здібними та обдарованими учнями; організації і проведенню олімпіад з базових дисциплін, турнірів, конкурсів.

За результатами проведення ІІ етапу учнівських олімпіад у 2018-2019 н.р. маємо такі результати:

Навчальний заклад Українська мова і література Правознавство Історія Англійська мова Російська мова та література Біологія Географія Математика Хімія Фізика
НВО 1 - - - - 1 - 1 3 - - - - 1 1 - 1 1 - 2 1 - - 1 1 3 2 - 1 1

Переможцями ІІ етапу учнівських олімпіад стали:

українська мова - Мирошниченко Таміла, учениця 10 класу , вчитель Горлова Т.А.

хімія - Костогриз Іван, учень 9 класу, вчитель Собіщанська В.І.

технічна праця - Жерносік Михайло , учень 11 класу, вчитель Михайленко Г.Л. – ІV місце обласного етапу.

Учні освітнього закладу брали активну участь у різноманітних конкурсах.

- ІІ Всеукраїнська Інтернет-олімпіада «На урок» з хімії (вчитель Собіщанська В.І.) - 45 переможців

- ІІІ Всеукраїнська Інтернет-олімпіада «На урок» з біології (вчитель Собіщанська В.І.) - 9 переможців

- ІІІ Всеукраїнська Інтернет-олімпіада «На урок» з хімії (вчитель Собіщанська В.І.) - 74 переможця,

- Всеукраїнська Інтернет-олімпіада «На урок» з історії - 3 переможці (вчитель Щербакова Г.Є.),

- Конкурс юних літераторів «Собори наших душ» (ІІІ місце обласного етапу) (Понікарчик І.В.),

- Всеукраїнський марафон «Благодійне читання» (Прокоф’єва Т.С.),

- Всеукраїнський конкурс «Садок вишневий коло хати» (Свідоцтво) (Прокоф’єва Т.С.),

- Всеукраїнський конкурс «Об’єднаймося ж, брати мої!» (І місце обласного туру) (Щербакова Г.Є).

- Всеукраїнський конкурс дослідницьких робіт школярів та студентів до 28-річниці Незалежності України «Новітня історія України: аналіз етапів становлення» (Щербакова Г.Є)

Вихователі дошкільного відділення закладу взяли участь у обласному фестивалі педагогічних інновацій освітян Дніпропетровщини «EDU_FEST Dnipro -2019».

Учні освітнього закладу брали участь у позапрограмній всеукраїнській предметній олімпіаді з хімії, вчитель Собіщанська В.І. нагороджена Дипломом інституту розвитку шкільної освіти.

Традиційною є участь в Всеукраїнських інтерактивних конкурсах: «Левеня» , «Кенгуру»(координатор Балихіна Л.А.), «Соняшник» (координатор Стешенко Н.М.), «МАН-Юніор Дослідник 2018» (координатор Собіщанська В.І.).

Упровадження нових педагогічних ідей, рекомендацій, передового досвіду залежить від цілеспрямованої діяльності адміністрації школи. Вона безпосередньо керує процесом перебудови роботи у загальношкільному масштабі, приймає конкретні управлінські рішення у зв’язку з перебудовою, зміною.

Управління системою науково – методичної роботи та її компонентами ефективне, тому що здійснюється при постійному контролі як спрямовуючому факторі регулювання. Наслідки контролю, з одного боку, дають можливість виявити причини відхилення у функціонуванні системи науково – методичної роботи, а з другого, є основою для об’єктивної оцінки поточних і кінцевих результатів.

Наступність ДНЗ та початкової школи

Листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку від 19.08.2011р. №1/9-634 визначено, що саме наступність є однією з обов’язкових умов здійснення неперервності здобуття освіти. Відповідно до листа та на виконання річного плану роботи дошкільного відділення освітнього закладу на 2018 - 2019 н.р., з метою забезпечення поступового переходу від попереднього вікового періоду до нового, зближення умов виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів в закладі розроблений план по наступності дошкільного відділення та школи І ступеня.

Робота проводилась за такими напрямками:

- взаємодія колективів підрозділів освітнього закладу закладів;

- взаємодія дітей старшого дошкільного віку та учнів початкових класів;

- взаємодія педагогів та батьків;

- взаємодія психологічної служби.

Протягом навчального року були організовані:

· екскурсії дошкільнят «День знань» (вересень 2018 р.),

· експрес-опитування вчителів перших класів «Психоемоційний стан першокласників – випускників ДНЗ у період адаптації до умов школи» (жовтень 2018 р.),

· спільні батьківські збори для батьків вихованців ДНЗ з учителями початкових класів та анкетування батьків майбутніх першокласників «Готовність дитини до шкільного навчання на думку батьків» (лютий 2019 р.),

· консультація для педагогів «Першокласник у школі та вдома — проблеми адаптації» (січень 2019 р.)

· зустрічі вчителів з вихователями, дітьми та батьками груп №2,4,6 старшого дошкільного віку (6-го р.ж.).

· відвідування вихователями уроків у 1-му та 2 –му класах, які працюють за науково – педагогічним проектом «Інтелект України»,

· відвідування вчителями занять у групах старшого дошкільного віку з логіко –математичного та комунікативно – мовленнєвого розвитку.

· організація спільних свят та розваг.

Це дієві форми роботи, які дають позитивні результати , сприяють успіху та підвищення якості роботи закладу.

УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Управління школою проводилось в певній системі. З цією метою на інструктивно–методичних нарадах вивчались законодавчі, нормативні та інструктивні документи. Діяв механізм чіткого розподілу обов’язків між заступниками директора, головами циклових методичних об’єднань, педагогічною радою школи. Деякі адміністративні повноваження у школі делеговані головам ЦМО, профспілковому комітету. Адміністрація школи залучала їх до корекції та контролю за виконанням навчальних програм, розподілу педагогічного навантаження.

Ділова документація в школі велась відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами). Про стан ведення ділової документації видані відповідні накази.

Згідно з переліком Інструкції з ведення ділової документації у наявності є всі документи; усі книги та журнали поаркушно пронумеровані, прошнуровані, підписані керівником та скріплені печаткою. Робота з документами була чітко організована, оформлення документів, їх збереження та архівація здійснювалось згідно з Інструкцією. Організація документообігу здійснювалась вчасно, згідно зі встановленими термінами.

В основному управлінські рішення відповідали діючим нормативним документам, видавались своєчасно згідно з термінами, визначеними в річному плані роботи, були дієвими та ефективними. Накази з основної діяльності доводились до відома працівників під підпис, велись протоколи педрад, нарад при директору , засідань ЦМО, батьківських зборів.

Перевірки, здійснені адміністрацією, свідчать про те, що педагогічний колектив школи приділяє певну увагу підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.

З метою з’ясування рівня виконання завдань Державних стандартів було проведено тематичні перевірки щодо дотримання принципу наступності при переході учнів з початкової в основну школу, щодо створення комфортних умов для навчання в школі першокласникам. Результати вивчалися на педагогічних радах, на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді наказів по школі.

Адміністрація школи використовує інноваційні технології та методи: це й управлінський моніторинг рівня навчальних досягнень учнів і рейтинг в оцінці роботи вчителя і нетрадиційні форми проведення педагогічних рад та нарад тощо.

Проводився контроль за виконанням управлінських рішень: на педрадах заслуховувались виконання рішень попередньої педради, аналогічно – на нарадах при директору.

РЕАЛІЗАЦІЯ НОВИХ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ

ПОЧАТКОВОЇ ТА БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

У цьому навчальному році початкову освіту здобували 259 учня, базову – 269 учнів, загальну середню – 51 учнів.

Вчителі 1-4 класів працювали над формуванням ключової компетентності – вміння вчитися. Саме тому освітній процес у 1–4 класах був спрямований на досягнення результатів навчання (діяльнісне навчання) з впровадженням здоров’язберігаючих технологій. Для збереження і зміцнення фізичного здоров’я учнів 1-4 класів, їх морального та громадянського виховання організована активна співпраця з батьками учнів, медичним працівником , практичним психологом, вчителями- предметниками.

Вчителі початкових класів (Котко А.М., Кузьміна Н.В., Градусова Ю.В., Бокова Ю.Ю., Терещенко А.А., Чекун О.І., Клокова О.М., Щербачук Ю.І.) реалізовували стандарт початкової освіти і доклали немало зусиль, щоб уроки були цікавими і змістовними, а учні 3-4 класів закінчили навчальний рік з хорошими показниками. Учні початкової ланки освіти володіють читацькими, мовними, математичними, технологічними компетентностями: читають,переказують, аналізують текст, вміють висловлювати власну думку, давати оцінку подіям та вчинкам , виконують математичні завдання, цифрової грамотні, активні у творчості. Рік пройшов цікаво і насичено.

У 2018/2019 навчальному році пріоритетними завданнями щодо реалізації нового Державного стандарту початкової освіти в 1-4 класах були:

- проведення роз’яснювальної роботи з батьками першокласників на тему: “Як зберегти здоров’я і життєрадісність в умовах навчання”.

- продовження роботи щодо залучення позабюджетних коштів на зміцнення матеріально-технічної бази класів;

- підвищення якості підготовки вчителів до уроку на засадах компетентнісного підходу;

- використання на уроках технічних засобів навчання ;

- продовження роботи щодо підвищення рівня результатів участі учнів у конкурсах «Колосок», «Кенгуру», конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика.

Два класи (1-Б , вчитель Клокова О.М., 2-Б , вчитель Котко А.М.) працювали за науково – педагогічним проектом «Інтелект України»

На засіданнях ЦМО вчителів початкових класів (керівник Чекун О.І.) розглядалися питання щодо підсумків впровадження Державного стандарту. Протягом року вчителями і заступником директора з НВР Мірошніченко Т.В. проведено моніторингові дослідження з математики,української мови, літературного читання. Результати досліджень заслуховувалися і обговорювались на засіданні ЦМО вчителів початкових класів.

У 2018/2019 навчальному році пріоритетними завданнями щодо запровадження нового Державного стандарту базової загальної освіти в 5-8 класах були:

- продовження роботи щодо залучення позабюджетних коштів на зміцнення матеріально-технічної бази класів;

- підвищення якості підготовки вчителів до уроку на засадах компетентнісного підходу;

- використання на уроках технічних засобів навчання ;

- продовження роботи з обдарованими та здібними учнями щодо підвищення рівня результатів їх участі у конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Левеня», «Гринвіч», «Соняшник»;

При цьому особистісно - зорієнтований підхід до навчання забезпечував розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів.

Діяльнісний підхід був спрямований на розвиток умінь і навичок учня, вміння застосовувати здобуті знання у практичних ситуаціях.

ПІДСУМКИ КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАЦІЇ

Основними напрямами контрольно-аналітичної діяльності були:

1. Адаптація учнів 1-го, 5-го класів до навчання.

2. Отримання інформації для педагогічного аналізу, проведення моніторингових досліджень, надання методичної допомоги вчителям.

3. Створення оптимальних умов для навчання і виховання учнів.

4. Реалізація шкільної методичної, виховної тем.

5. Виконання плану внутрішкільного контролю та узагальнення підсумкових матеріалів.

6. Реалізація пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку освіти, основних законодавчих та нормативних документів, регіональних програм в галузі освіти.

7. Впровадження особистісно – зорієнтованих технологій навчання.

8. Робота закладу у міжатестаційний період.

Всі види внутрішного контролю, зазначені вище, виконані в повному обсязі на достатньому рівні. Одночасно, поряд із позитивними напрацюваннями в роботі школи є певні питання, на вирішення яких необхідно акцентувати увагу в новому навчальному році:

- цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного вчителя окремо над підвищенням рівня якості освіти, удосконалення професіоналізму, підготовки випускників до життя в швидкоплинних змінах соціокультурних умов і професійної діяльності;

- впровадження інформаційно-комунікативних технологій, комп’ютеризації та інформатизації навчально-виховного процесу;

- формування в учнів прагнення до навчання впродовж усього життя, пошуку найкращих шляхів розв’язання життєвих проблем;

- вивчення і творче впровадження в практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій вчителів району, області, участь у заходах обласного, районного рівнів;

- робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня, самореалізація творчої особистості, підвищення рівня якості уроку ;

- ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня; робота зі здібними та обдарованими учнями;

- врахування вчителями - предметниками, класними керівниками принципів диференціації та індивідуалізації, психолого-педагогічних особливостей учнів.

ЕФЕКТИВНІСТЬ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Питанню навчальних досягнень учнів у школі приділялось достатньо уваги. Діяльність педагогічного колективу школи спрямована на розвиток творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчообдарованих дітей.

Якісний показник за результатами річного оцінювання у порівнянні з минулим роком:

- школа І ступеня - зменшився на 2,4%,

- школа ІІ ступеня – зменшився на 8,3%,

- школа ІІІ ступеня – збільшився на 13,8%.

Є учні, які мають потенціал для підвищення рівня навчальних досягнень за результатами річного оцінювання. На середньому рівні вчителями – предметниками проводилася індивідуальна робота з обдарованими дітьми. Похвальні листи «За високі досягнення у навчанні» отримали 49 учнів, що складає 9,9 % від загальної кількості учнів у школі. Серед випускників 9-го класів 3 учні отримали свідоцтва з відзнакою .

Результати ДПА

Державна підсумкова атестація в 4, 9,11 класах є результатом того, на скільки ефективно були використані години як інваріантної, так і варіативної складових. В 2018/ 2019 н.р. в ДПА брали участь: 50 учнів 4-их класу, 57 учнів 9-их класу, 22 учня 11 класу. Адміністрацією школи в ході підготовки до проведення ДПА були вивчені відповідні нормативні документи, з якими були ознайомлені педпрацівники, учні та батьки. Були складені розклади ДПА в 4, 9 класах, визначені склади атестаційних комісій, оновлено стенд «Державна підсумкова атестація 2019».

Результати з ДПА в 4, 9класах показують, що відмінності між оцінками ДПА та результатами річного оцінювання незначні.

В цілому випускники 4, 9 класів підтвердили річні оцінки. Це свідчить про досить ефективну роботу вчителів в підготовці до ДПА: робота протягом 2018/2019 навчального року з тестовими завданнями, диференційований підхід до учнів, організація індивідуально-групових занять.

Проаналізувавши навчальний процес за такими показниками, як: середній бал, якість знань, фактичний рівень знань, можна зробити висновок про достатню активність, зацікавленість учнів в процесі навчання, роботу вчителів-предметників та класних керівників, участь батьків в освітньому процесі своїх дітей.

ВИХОВНА РОБОТА

Виховна робота в закладі освіти у 2018-2019 навчальному році була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства» «Про протидію торгівлі людьми»; указів Президента України «Про затвердження Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки»; і розпоряджень, постанов Верховної Ради та Кабінету Міністрів України; Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Концепції Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року, Концепції превентивного виховання, розпоряджень виконавчого комітету Покровської міської ради, розпоряджень і наказів управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради та інших чинних нормативних документів.

Протягом 2018-2019 н.р. в закладі освіти були проведені традиційні тематичні заходи: День людей похилого віку, День миру, День партизанської слави, Всеукраїнська акція «День натураліста», Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Знай і люби свій край», Всесвітній день туризму, міський етап обласної експедиції «Звичаї, обряди та традиції мого краю», міський етап Всеукраїнської природо-охоронної акції «Птах року», заходи до Міжнародного дня осіб з інвалідністю, День міста, День захисника України, конкурсно-розважальна програма для учнів 1-4 класів «Дитинка-Перлинка» (номінація «Театральне мистецтво»), заходи до Дня визволення України від фашистських загарбників, День української писемності та мови, Фестиваль спортивного танцю «Життя – це рух, здоров’я та краса» (для учнів 5-8 класів), День Гідності і Свободи України, заходи з відзначення 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського, День пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр., міський етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я» (для учнів 9-11 класів) (Перемогу у конкурсі літературно-музично-спортивних композицій здобула команда «Подих» КЗ «НВО»), обласний конкурс дитячого малюнка «Чорнобильська палітра», міський етап Всеукраїнського конкурсу юних фотолюбителів «В об’єктиві натураліста», конкурс дитячих малюнків «Збройні сили очима дітей» , День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!»,Новорічні вистави, міський етап обласного конкурсу комп’ютерних технологій «Капітошка», День Соборності та Свободи України, міський етап обласного конкурсу комп’ютерної графіки та анімації, День пам’яті Героїв Крут, День визволення міста, І етап міського молодіжного військово-патріотичного фестивалю «Світло вічного вогню», День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, День вшанування Героїв Небесної Сотні, міський та обласний етапи Всеукраїнської акції «День зустрічі птахів», міський етап обласного конкурсу дитячого малюнку «Зоологічна галерея», міський етап Всеукраїнської природоохоронної акції «Годівничка», фестиваль колективів екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім», заходи до Міжнародного жіночого дня 8 Березня, міська експрес-виставка «Знай і люби свій край», Заходи до річниці з дня народження Т.Г.Шевченка, фестиваль театрального мистецтва закладів освіти «Театральна мозаїка», виставка з науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно !», заходи до Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських таборів, міський етап Всеукраїнського фестивалю юних інспекторів руху, міський етап обласного конкурсу «Обдаровані діти – надія України», заходи до Дня Чорнобильської трагедії, заходи до Дня пам’яті та примирення, заходи до Дня Перемоги над нацизмом у Європі, заходи до Дня матері, заходи до Дня сім’ї, заходи до Всесвітнього Дня Вишиванки, заходи до Дня Європи, Міський етап конкурсу малюнків на олімпійську тематику серед учнівської молоді, міський етап конкурсу літературних творів «Ода юним олімпійцям», міський тур Всеукраїнської вікторини «Знавець олімпійського спорту», обласний конкурс новітніх педагогічних ідей і виховних технологій «Виховуємо патріотів України».

На виконання наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 21.11.2018 № 630/0/212-18 “Про організацію та проведення І (територіальних) та ІІ (обласних) етапів обласних конкурсів юних літераторів, художників, композиторів “Собори наших душ”, з метою формування творчої еліти засобами літератури, музики й образотворчого мистецтва, підтримки творчо обдарованих дітей та учнівської молоді та з нагоди відзначення 205-ї річниці від дня народження видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка у листопаді - грудні 2018 року був проведений І (територіальний) етап конкурсів юних літераторів, художників, композиторів “Собори наших душ” (далі – Конкурси).

У Конкурсі взяло участь 14 юних обдарувань віком від 6 до 18 років.

Традиційно підсумки конкурсу підводилися серед юних літераторів у номінаціях «Проза» та «Поезія», у ньому взяли участь КЗ «НВО» - 3 учні. Було відзначено якісну підготовку творчих робіт учнів КЗ «НВО».

Серед юних художників у номінаціях «Графіка», «Живопис» та «Комп'ютерна графіка» у трьох вікових категоріях – старшій, середній, молодшій взяло участь 11 учнів закладу.

Заклад освіти активно долучався до різноманітних благодійних акцій та проектів: акція «Зелене місто» (з метою створення інтерактивної карти зелених насаджень міста Покров), благодійна акція допомоги дітям, які виховуються у сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах (збір речей), патріотичний забіг до Дня Захисника України, патріотична акція «Для тебе мій захисник» (виготовлення власноруч оберегів, подарунків, малюнків та інших виробів, написання листів воїнам-захисникам задля вшанування мужніх та героїчних вчинків військовослужбовців України та передачі зібраних речей військовим Операції Об'єднаних Сил), Всеукраїнська акція “Дякую захиснику!” (виставка малюнків), Всеукраїнська акція «16 днів проти насилля», марафон благодійності «Разом за життя» (збір коштів на лікування онкохворих дітей), акція «Друге життя вишиванки» (збір вишиванок для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування), проект Яніки Мерило «Приберемо місто разом».

Велика увага приділялась патріотичному вихованню учнів, вшануванню пам’яті видатних державних діячів, борців за незалежність України та учасників АТО та ООС.

Протягом навчального року проводилась робота з профорієнтації учнів. Продовжено співпрацю закладу з Покровською міською філією Дніпропетровського обласного центру зайнятості. Заклад взяв участь у профорієнтаційному проекті ініційованому міською філією Дніпропетровського центру зайнятості «Професія поряд» - участь у Skype конференціях з представниками закладів вищої освіти. Учні закладу взяли участь у профорієнтаційних екскурсіях на підприємства: Procter & Gamble, АТ «Покровський ГЗК»; у щорічному фестивалі «Різноманітний світ професій» на базі КЗ «СЗШ №9», у якому взяли участь представники 14-ти закладів вищої освіти Києва, Харкова, Дніпра, Кривого Рогу та Мелітополя.

Заклад співпрацює з ДПТНЗ «ПЦППРК». Учні взяли участь у обласному профорієнтаційному заході «Професія поряд»; у презентації професії «Кухар. Кондитер», у майстер - класі з приготування горіхового печива тощо.

В лютому 2019 року учні 10-11 класів закладу взяли участь у профорієнтаційній зустрічі з представниками вищих військових закладів освіти на базі КЗ «Ліцей».

Учнівське самоврядування в закладі протягом навчального року займало вагоме місце у виховній роботі. Діяла дитяча громадська організація. Шкільний Парламент та лідери учнівського самоврядування проводили виховні заходи, роботу з молодшими школярами, екологічні та природоохоронні акції, надавали волонтерську допомогу ветеранам, пенсіонерам, мешканцям міста, брали участь у просвітницьких акціях та акціях милосердя.

Матеріали про проведені заходи висвітлювалися у засобах масової інформації, на офіційному сайті закладу освіти, на сайті управління освіти, на сторінці закладу у Фейсбуці.

РОБОТА З БАТЬКАМИ

Успіх навчання і виховання молодого покоління багато в чому залежить від того, настільки тісні відносини школи і сім`ї. Це, з одного боку, участь батьків у виховання, яке здійснюється школою, з іншого – вплив школи на сім`ю. Батьківські комітети класів та школи є дієвою формою організації роботи з батьками.

У нашому закладі свій вклад у виховання дітей вносять батьки: беруть активну участь у підготовці та проведенні шкільних виховних заходів. Робота з батьками була спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Були проведені загальношкільні батьківські збори (вересень) загальношкільна конференція( травень), а також класні батьківські збори.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ

ТА З ПРОФІЛАКТИКИ АНТИСОЦІАЛЬНИХ ЯВИЩ СЕРЕД УЧНІВ

Правове виховання сприяло формуванню у здобувачів освіти моральних почуттів, які регулювали б їхню поведінку: почуття законності обраної мети, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, справедливості, відповідальності. Завдяки правовому вихованню в дітей та молоді мають вироблятися навички і звички високоморальної поведінки. І нарешті, завданням правового виховання, яке визначає характер всієї виховної роботи, є забезпечення подолання окремими учнями шкідливих навичок і звичок, що сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання.

Правоосвітня та правове виховна робота в закладі у 2018-2019 навчальному році здійснювалась згідно із річним планом виховної роботи через систему заходів, які реалізовувались адміністрацією закладу, класними керівниками, вчителями - предметниками, педагогом-організатором, соціально-психологічною службою, учнівським самоврядуванням.

Для налагодження ефективної та результативної роботи щодо забезпечення у школі правового виховання було видано ряд організаційних наказів. Питання, що стосуються правового виховання учнів розглядались на нарадах при директорові.

З метою активізації превентивної роботи спрямованої на збереження і розвиток умов, що сприяють здоров’ю, збереженню життя учнів і на попередження несприятливого впливу на них факторів соціального середовища діяла створена Рада профілактики правопорушень.

Правова освіта школярів здійснювалася під час вивчення предмета „Правознавство" в 9 і 10 класах. На уроках приділялася велика увага формуванню правового світогляду молоді, вихованню школярів у дусі поваги до прав та основних свобод людини, у піднесенні культури прав людини, сприяє усвідомленню учнями необхідності побудови правової держави. В грудні у школі проходив Всеукраїнський тиждень права, Учні 11 класу на уроках курсу «Людина і світ» мали змогу краще зрозуміти природу суспільства і держави, в якій вони живуть, розкрити можливості і передумови для реалізації ними своїх прагнень та інтересів у суспільному житті.

Правове виховання у школі здійснюється як під час уроків, так і в позаурочний час. Значна робота у справі превентивого виховання проводиться класними керівниками 1 – 11 класів. Найбільш поширеними формами у роботі класних керівників є години спілкування, бесіди, конкурси малюнків на правову тематику. Проводилися також різноманітні класні заходи, спрямовані на підвищення рівня правосвідомості школярів.

Класними керівниками та адміністрацією школи проводилася постійна індивідуальна робота з учнями, що потребують особливої педагогічної уваги.

У школі ведеться «Журнал обліку пропусків занять учнями школи», записи до якого вносить черговий адміністратор після 1уроку. Класні керівники вносять дані до класного журналу на сторінку «Облік відвідування (пропусків занять)» та виясняють причину відсутності учнів на заняттях .

Практичний психолог індивідуально працює із дітьми та завдяки тестуванню, співбесідам вивчає особистість дитини, мікроклімат її сім`ї, адаптування її в середовищі. Потім на основі досліджень дає рекомендації як учням, так і батькам та педагогам щодо попередження правопорушень.

Постійно до правовиховної і превентивної роботи долучається соціально-психологічна служба закладу. З жовтня по грудень соціальним педагогом був розроблений та впроваджений проект «Ваше здоров’я у ваших руках» , метою якого було сприяти залученню до здорового способу життя юнаків та дівчат.

З метою профілактичної роботи в школі склалася система проведення і організації дозвілля школярів. Протягом року в школі діяли гуртки, де учні могли розвинути свої здібності.

На канікулярний час складається план роботи під час канікул, до проведення заходів залучаються учні всіх класів.

В основу процесу навчання і виховання покладено увагу, любов до дитини, бажання творити добро, небайдужість, а це забезпечує відносини партнерства, повагу до особистості дитини, уміння її зрозуміти, сприйняти як особистість з усіма її позитивними і негативними рисами. Уся робота сприяє розширенню правових знань учнів, формує вміння застосовувати їх в повсякденному житті.

Пріоритетними напрямками у роботі з учнівським контингентом залишається превентивний. У 2018-2019 н.р. на внутрішньошкільному обліку перебуває 2 учнів:

Павлюченко Олександр (індивідуальна форма навчання), 9-Аклас,

Жовнярук Даніїл, 8-Б клас, причина взяття на облік – порушення дисципліни під час навчального процесу, систематично не виконує дамашнє завдання, порушення Статуту школи.

Кожен класний керівник у плані виховної роботи складає план індивідуальної роботи з учнями.

У 2017-2018 н.р. в закладі були проведені профілактичні бесіди з учнями, які перебувають на внутрішньошкільному обліку:

Ø «Безпека дорожнього руху під час дороги до школи»

Ø «Право на життя : історія та особливості виникнення та еволюції права на життя»;

Ø «Вчинення правопорушень в неповнолітньому віці»;

Ø «Про обіг тютюнових виробів серед учнівської молоді»;

Ø «Профілактична бесіда з приводу виявлення у лексиконі учнів школи ненормативної лексики»;

Ø «Профілактична бесіда з приводу недопущення порушень законодавства України»;

Ø «Правопорушення серед неповнолітніх»

Ø «Сторінками Загальної Декларації прав людини»

Ø Диспут: «Чи потрібен я Україні таким, яким я є сьогодні»

Ø «Молодь. Віра. Мораль»

Правове виховання учнів школи реалізовувалося через проведення тижня правової освіти у жовтні 2018 року, Всеукраїнського тижня права у грудні 2018 року, місячників боротьби з наркоманією, алкоголізмом, тютюнопалінням, тижня історії та правознавства, конкурсу плакатів та малюнків «Права очима дітей», батьківських зборів, лекцій для батьків, тематичних виховних годин:

«Права дитини» (1-4 класи),

«Закон на сторожі прав дитини» (5-6 класи),

«Проти насилля в сім’ї» (7-8 класи),

«Стосунки між однокласниками в учнівському колективі» (9-10 класи).

Протягом тижня правових знань у школі згідно з планом заходів проведені:

1. Галерея малюнків на тему «Мої права та обов’язки»

2.Стінні газети «Соціальний захист дітей»

3. Пам’ятки, буклети «Моє майбутнє в моїй державі»

4. Публіцистична або реферативна робота

У навчальному році заклад вирішував нагальні проблеми, які стосуються прав, здоров’я, збереження життя учнів. З цією метою були створені програми, плани заходів на їх рішення, а саме: «Система превентивного виховання», «План заходів профілактично-пізнавального характеру щодо запобігання поширенню серед дітей тютюнопаління, наркоманії та алкоголізму», «План заходів щодо профілактики дитячого травматизму серед школярів», «План роботи школи щодо попередження суїцидальної поведінки підлітків», «Комплексні заходи щодо профілактики та попередження правопорушень серед неповнолітніх, запобігання дитячої бездоглядності»

Відповідно до вимог Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18.10.2001 № 992, програм правової освіти населення, здійснювались організаційні заходи з профілактики злочинності, правопорушень та бездоглядності серед учнів, а саме:

- розгляд даного питання на нарадах при директорові, засіданні методичного об’єднання класних керівників;

- виявлення та облік сімей, які опинилися в складному становищі;

- профілактично - роз'яснювальна робота з дітьми (бесіди, виховні години, тренінги);

- з метою виявлення дітей, які займаються бродяжництвом, жебрацтвом, проведення рейдів;

- співпраця школи з державними закладами;

- робота батьківського всеобучу за такими напрямками: права і обов'язки, профілактика насилля в сім'ї, ведення здорового способу життя;

До плану заходів з правового виховання учнів входять такі заходи:

- реалізація Комплексної програми організації допомоги правоохоронним органам у забезпеченні охорони громадського порядку та профілактики злочинності до 2020 року;

- організація зустрічей з представниками ССД, ВКМСД;

- правова освіта на базі школи;

- співпраця з громадськими організаціями;

- проведення тижнів правових знань;

- участь у Програмі щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини;

- участь у Програмі «Стоп насильству!» до 2020 року, відповідно до якої передбачена акція «16 днів без насилля»;.

У школі діє правовий клуб «Відвертість». План гуртка містить такі заходи:

- спільні заходи з працівниками юстиції;

- виставка юридичної літератури;

- проведення конкурсу кросвордів;

- перегляд тематичних фільмів;

- анкетування «Молодь і протиправна поведінка»;

- заняття з конституційного права;

- обговорення статей на правову тематику;

- поширення правових знань учнів.

Система правовиховної роботи, яка склалася у школі, дає змогу зробити висновок, що певних результатів у правовому вихованні досягнуто.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

З метою забезпечення безпеки життєдіяльності учнів, керуючись відповідною нормативною базою, в школі була організована робота з безпеки життєдіяльності.

Своєчасно було складено необхідні акти-дозволи на проведення занять у кабінетах та майстерні. У вересні класними керівниками з усіма учнями школи проведено вступний інструктаж із безпеки життєдіяльності, протягом навчального року проводилися первинні інструктажі з техніки безпеки та з безпеки життєдіяльності перед виконанням лабораторних, практичних робіт, під час роботи в майстерні, на заняттях з трудового навчання та фізкультури. Перед виконанням специфічних видів робіт обов’язково проводився цільовий інструктаж.

Перед початком навчального року всі учні школи пройшли медичний огляд. Своєчасно і якісно була проведена підготовка школи до роботи в новому навчальному році та до зими. Упродовж року були проведені профілактичні заходи щодо попередження дитячого травматизму. Перед початком усіх канікул класні керівники проводили інструктажі і бесіди з безпеки життєдіяльності під час канікул. У жовтні та квітні було проведено Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності, у квітні проведено День ЦЗ.

На уроках «Основи здоров’я» відпрацьовано дії в умовах виникнення надзвичайних ситуацій і надання першої допомоги травмованим та потерпілим;

Класні керівники провели всі заплановані бесіди та заняття з дітьми по вивченню правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки, правил користування природним газом, правил поведінки в громадських місцях та на воді.

На класних батьківських зборах проводилась роз’яснювальна робота з батьками щодо збереження здоров’я дітей.

Упродовж року проводились заняття з евакуації учнів та відпрацювання дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

СТАН ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ

Відповідно до Річного плану роботи школи з метою забезпечення здорових і безпечних умов під час навчально-виховного процесу, запобігання нещасних випадків серед учнів у побуті, дотримання вимог чинного законодавства протягом 2018/2019 н.р. робота педагогічного колективу з питань профілактики дитячого травматизму проводилась згідно законів України, Інструктивних листів Міністерства освіти і науки України, наказів відділу освіти Покровської міської ради, рекомендації МНС України.

Прослідковувалась системна робота з попередження дитячого травматизму серед учнів. В рамках профілактичної роботи проведено планові бесіди, інструктажі, лекції з питань електробезпеки, правил поведінки на водоймищах, порядку дій населення при виявленні вибухонебезпечних предметів, пожежі, надання допомоги потопаючому, проводились Тиждень безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!» (травень 2019р.), Дні безпеки дитини, фестиваль юних інспекторів руху (квітень 2019р.).

Відповідно до вимог велися журнали обліку інструктажів учнів та обліку відвідування навчальних занять. В усіх навчальних кабінетах та майстерні є затверджені інструкції з правил техніки безпеки під час роботи в кабінеті.

Класними керівниками 1 – 11 класів проводилися всі види програмних бесід по запобіганню різних видів травматизму дітей, а також позапланові та додаткові бесіди. Крім того було проведено класні години, зустрічі, конкурси та вікторини з питань охорони життя та здоров’я учнів. Були проведені відповідні інструктажі з ТБ на уроках біології, хімії, фізики, трудового навчання, фізичної культури, перед проведенням екскурсій, міських змагань та конкурсів, перед виходом на канікули.

Систематично здійснювався контроль санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки під час проведення позакласних і позашкільних заходів.

Під час уроків з учнями проводились фізкультхвилинки, здійснювалося чергування учнів та вчителів за складеними графіками під час перерв у приміщенні школи та на подвір’ї. Педагогічний колектив ретельно стежить за тим, щоб учні не приносили до школи небезпечних предметів.

Проводилася відповідна робота з батьками учнів на батьківських зборах та індивідуально, з питань травмування учнів у побуті і під час відпочинку.

Постійно проводилася робота з превентивного виховання, профілактики шкідливих звичок, запобігання наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління.

У серпні були складені списки груп здоров’я, листки здоров’я.

Протягом 2018/2019 н.р. випадків травматизму під час навчально-виховного процесу не було.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДПОЧИНКУ УЧНІВ

У школі організація відпочинку учнів здійснювалась на належному рівні.

Упродовж навчального року учні не лише навчались, а й активно відпочивали під час перерв та в післяурочний час. З цією метою організовувалось проведення різноманітних виховних та розважальних заходів. Вчителями початкових класів, фізкультури, основ здоров’я, педагогом-організатором, вихователями ГПД були розроблені цікаві заходи, метою яких було:

- організація змістовного відпочинку в позаурочний час;

- виховання навичок здорового способу життя;

- прищеплення любові до рідного краю, природи;

- прищеплення навичок культури спілкування та культури поведінки;

- виховання санітарно-гігієнічних навичок.

Для оздоровлення дітей пільгових категорій були зібрані документи щодо надання пільгових путівок:

· до оздоровчого табору ДЗВ «Артек» - Бугайову Руслану та Бугайовій Дарʼї, Тініній Поліні, як дітям позбавлених батьківського піклування; Гончаренко Руслану, як дитині з інвалідністю; Устенко Марії, як обдарованій дитині; Яриш Олександрі, як дитині з малозабезпеченої родини;

· до оздоровчого табору УДЦ «Молода Гвардія» - Столярову Ренату, як дитині з багатодітної родини; Вітцієвській Ксенії, як дитині позбавленій батьківського піклування; Гончаренко Руслану, як дитині з інвалідністю;

· до оздоровчого табору ДОЦ «Перлина Придніпров’я» - Докторову Кирилу, як дитині з багатодітної родини.

Впровадження здоров’яформуючих технологій забезпечує роботу пришкільного літнього табору «Сонечко», який діє з 2002 р.

Протягом 2017 – 2018 н.р. (літня кампанія) на базі закладу мали змогу відпочити 253 вихованця, з них:

- діти під опікою – 13;

- діти з багатодітних сімей – 28;

- обдаровані діти – 71;

- діти, з малозабезпечених сімей – 21;

- діти з сімей, що перебувають у скрутному становищі – 5;

- діти, батьки яких є учасниками дій в АТО – 12;

- діти з обмеженими можливостями – 2;

- діти, які постраджали в наслідок Чорнобильської катострофи – 1;

- діти з сімей внутрішньо переміщених осіб – 1;

ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

На виконання вимог Закону України «Про цивільну оборону України», Постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення, єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженої наказом Начальника цивільної оброни Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009р. №841, наказу по школі від 02.01.2019 р. №05 «Про організацію та структуру ЦЗ на 2019 рік», плану підготовки цивільного захисту на 2019 рік у навчальному закладі проводили відповідну роботу основні завдання щодо підготовки цивільного захисту (далі ЦЗ) виконано. Основні зусилля у розв’язанні питань ЦЗ спрямовувались на організацію навчання учнів та постійного складу працівників школи згідно з чинними програмами ЦЗ, проведення спеціальних тренувань, навчання учнів 1-11 класів за програмою організації ЦЗ школи, а також на створення умов для надійного захисту учнів, працівників у надзвичайних ситуаціях, і забезпечення їхньої спроможності діяти у разі їх виникнення. Протягом 2018/2019 навчального року були здійснені заходи по розвитку й удосконаленню цивільного захисту, а саме:

1) Вивчались сценарії розвитку потенційно можливих НС.

2) Підвищувалась кваліфікація викладацького складу з питань ЦЗ і безпеки життєдіяльності.

3) Здійснювались заняття в групах підготовки з ЦЗ постійного складу школи.

В квітні 2019 року було проведено День ЦЗ. Керівний склад, формування, працівники та учні школи набули практичного досвіду проведення заходів ЦЗ за сигналами оповіщення та інформування населення, рятувальних робіт.

Основним завданням школи 2019/2020 наступний рік із ЦЗ є:

- удосконалення навчально-матеріальної бази з ЦЗ,

- створення куточка з цивільної оборони,

- підвищення кваліфікації викладацького складу,

- проведення тактико-спеціальних навчань із формуваннями.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

В своїй діяльності керувались Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, Конвенцією ООН про права дитини, Основами Законодавства України про охорону здоров’я, міжгалузевою комплексною програмою «Здоров’я нації», іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

У школі діяли Правила внутрішнього трудового розпорядку, де чітко окреслено режим роботи школи, обов'язки адміністрації, учителів. Заняття проводились в одну зміну. Усього в школі 22 класні кімнати. Предметне навантаження протягом навчального тижня відповідало гігієнічним вимогам. Тривалість перерв між уроками – 10 хвилин, дві перерви по 20 хвилин (використовувались для гарячого харчування дітей). Тижневе навантаження було затверджено наказом по школі та передбачало рівномірний розподіл годин між вчителями протягом тижня та протягом навчального року. Тепловий режим у школі відповідав нормам. Освітлення в школі двох типів: природне і штучне. Школа забезпечена проточною водою. Система вентиляції в школі – природна. Були створені умови для дотримання повітряного обміну. Дотримувався режим провітрювання.

Належна увага приділялась санітарно-гігієнічним вимогам. Здійснювався моніторинг пропусків занять за станом здоров'я, узагальнені матеріали якого знаходяться у шкільної медсестри, у класних керівників та адміністрації школи.

У школі працювала їдальня, розрахована на 144 посадочних місць. Створено необхідні умови для забезпечення повноцінного харчування школярів та встановлено контроль бракеражної комісії за якістю харчування. Гарячим харчуванням учнів забезпечували п’ять працівники харчоблоку, які пройшли медичний огляд, мали допуск до роботи на харчоблоці.

Питний режим організовано у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог.

Створено умови для дотримання правил особистої гігієни дітей та персоналу.

Стан утримання місць загального користування задовільний, наявні всі засоби гігієни.

У школі створені певні умови для фізичного розвитку учнів. Обладнано 2 гімнастичні зали, спортивний майданчик. Відповідно до плану роботи школи на 2018/2019 навчальний рік у вересні була проведений Спартакіада. Особливий інтерес учні проявляють до позакласних заходів з фізичної культури. Діти всіх вікових категорій, а особливо середніх класів, залюбки брали участь у спортивних змаганнях.

На достатньому рівні проводилася спортивно – масова робота: змагання з футболу, настільного тенісу.

Високі досягнення у цьому напрямку мають учні нашої школи:

І місце – обласні змагання з футболу на приз кубку «Шкіряний м’яч» (діти 2008 р.н.);

І місце – міський етап Всеукраїнської військово – патріотичної гри «Джура»

І місце – змагання з футзалу серед учнів 5-9 класів,

ІІ місце – обласні змагання з футзалу серед учнів 5-9 класів,

ІІ місце - спортивні змагання «Козацькі розваги» серед команд навчальних закладів міста, присвячених Дню козацтва

ІІ місце - змагання серед команд освітніх команд з чотириборства,

ІІІ місце – міський етап Всеукраїнської фізкультурно – патріотичного фестивалю «Козацький гарт»

Інженерні комунікації (тепло і електропостачання) знаходяться в належному стані. Матеріально-технічна база школи перебуває в належному стані.

У школі створено систему виховання здорового способу життя, яка сприяє розвитку фізичних здібностей учнів.

У вересні 2018 року поновлені банки даних дітей пільгових категорій.

Згідно із Законом України «Про охорону дитинства» та листа Міністерства освіти і науки України від 28.102014 № 1/9 – 557» та з метою удосконалення роботи школи щодо своєчасного виявлення дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, здійснення контролю за умовами життя таких дітей, а також захисту їхніх прав та інтересів дітей, які мають батьків, організована робота з соціальної підтримки дітей пільгових категорій.

Протягом 2017/2018 навчального року, згідно чинного законодавства безкоштовним харчуванням забезпечені учні 1–4 класів, діти із малозабезпечених сімей, діти, позбавлені батьківського піклування,сироти.

Проведена профілактична робота з батьками, які не спроможні виконувати свої обов’язки.Постійно на контролі стояло питання щодо своєчасного виявлення і влаштування в навчально-виховний процес дітей.

Пріоритетні напрямки роботи

Пріоритетними напрямками роботи школи у 2019-2020 навчальному році є :

• Впровадження основних положень НУШ в початковій школі ;

• Продовження роботи над впровадженням моделі школи як цілісної системи ;

• Створення організаційних умов для забезпечення безперевного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

• Залучення педагогів до експериментальної роботи, до впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес з подальшим узагальненням їх досвіду роботи;

• Застосування нестандартних форм роботи з педагогами;

• Забезпечення соціального захисту дітей пільгових категорій та створення оптимальних умов для навчання обдарованих учнів;

• Формування ключових компетентностей учасників освітнього процесу;

• Забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників освітнього процесу;

• Забезпечення ефективної взаємодії з батьківською громадськістю, розвитку учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації життєдіяльності школи;

- Зміцнення матеріально-технічної бази,покращення харчування та медичного обслуговування дітей.

У наступному 2019 - 2020 році освітній заклад продовжить роботу над впровадженням педагогічної проблеми: «Використання інноваційних та інформаційних освітніх технологій з метою розвитку соціальної компетентності та громадської активності учнів».

Звіт

директора КЗ «СЗШ № 2» про підсумки роботи за 2016-2017 н.р. перед громадськістю та педагогічним колективом

У 2016/2017 н.р. робота педагогічного колективу КЗ «СЗШ №2» була спрямована на виконання завдань ІІ етапу науково-методичної проблеми школи «Використання інноваційних та інформаційних освітніх технологій з метою розвитку соціальної компетентності та громадської активності учнів».

На організаційно-моделюючому етапі робота реалізовувалася через такі напрямки роботи:

- наукове обґрунтування стратегій соціалізації учнів різного віку,

- розробка відповідних проектів на рівні навчального закладу,

- координація діяльності методичної ради в забезпеченні умов для підвищення творчої активності педагогічних кадрів.

В 2016-2017 навчальному році школа визначила і реалізуватиме наступні проблеми:

1. ПЕДАГОГІЧНА: створення освітнього середовища, в якому учасники навчально-виховного процесу мали змогу реалізувати себе як суб'єкти свого життя, діяльність й спілкування.

2. МЕТОДИЧНА: розвиток особистісного творчого потенціалу вчителів з метою підвищення якості та результативності навчально-виховного процесу.

3. ВИХОВНА: соціалізація учнівської молоді в умовах реформування та гуманізації освіти.

Основні пріоритети в роботі над проблемою навчальний заклад визначив:

- Системне впровадження в педагогічну практику інноваційних технологій, які забезпечують компетентнісний підхід до навчально – виховного процесу;

- Формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- Розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації та умов професійного вдосконалення;

- Надання освітніх сервісних послуг;

- Модернізація змісту методів і форм методичної роботи шляхом упровадження інноваційних педагогічних технологій у роботу з педагогічними кадрами;

- Формування освітнього простору життєтворчості особистості в умовах загальноосвітнього навчального закладу.

Методична робота в школі носить інтегрований характер, зміст якого полягає у злитті, поєднанні, погодженні різноманітних форм науково – методичної роботи педагога, формуванні його всебічно розвиненої особистості, що забезпечує цілісний розвиток педагога і передбачає оволодіння інноваційними науково – методичними знаннями і вміннями, нормами відносин як сходинками у своєму професійному зростанні.

Основними показниками ефективності науково-методичного забезпечення впровадження інноваційних та інформаційних освітніх технологій є підвищення якості освіти, що визначаються на основі моніторингу.

Впровадження ППД у масову практику починається, звичайно, із ознайомлення всіх категорій педагогів із суттю напрацьованого досвіду.

З цією метою у школі протягом року були проведені семінари – практикуми:

- для заступників директорів з навчально – виховної роботи

«Науково - методичні аспекти створення шкільної медіаосвіти як складової сучасного освітнього середовища», Мірошніченко Т.В., заступник директора з НВР;

- для вчителів біології:

«Упровадження компетентнісного та діяльнісного підходів на уроках біології», керівник: Бурмак Г.М., вчитель біології, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

- для вчителів початкової школи:

«Формування інформаційно – комунікативної та медіаосвітньої компетенції учасників навчально – виховного процесу початкової школи», керівник Мірошніченко Т.В., заступник директора з НВР, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

- для вчителів хімії:

«Формування ключових та загально предметних компетентностей на уроках хімії», керівник Собіщанська В.І., вчитель хімії, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

Значна роль у процесі впровадження досягнень науки та передового досвіду належить педагогічній раді школи. Протягом звітного періоду засідання педагогічної ради виконувало ряд важливих завдань: поглиблення знань учителів про суть нової педагогічної ідеї, передового досвіду; аналіз стану роботи школи щодо впровадження ідеї у практику; розробка завдань колективу із впровадження досвіду з врахуванням особливостей школи; аналіз і підбиття підсумків роботи над проблемною темою тощо.

У навчальному році було проведено наступні педагогічні ради :

Серпень : «Про аналіз роботи педколективу по реалізації завдань і виконанню плану роботи школи за 2015-2016 н.р. та завдання педагогічного колективу та план роботи школи на 2016/2017 н.р»;

Листопад : «Методи та прийоми створення ситуації успіху як напрям соціалізації особистості»;

Лютий : «Толерантність до невизначеності як ресурс подолання стресових ситуацій»;

Квітень : «Роль педагога в становленні соціально зрілої особистості».

Основними показниками ефективності науково-методичного забезпечення розвитку інноваційної особистості є підвищення якості освіти, що визначаються на основі моніторингу. Всю діяльність методичної ради школи спрямовано на координацію методичної роботи над реалізацією завдань ІІ етапу (організаційно-моделюючому) науково-методичної проблеми «Використання інноваційних та інформаційних освітніх технологій з метою розвитку соціальної компетентності та громадської активності учнів». А саме:

- Створення «банку інформації» з питань соціалізації, розвитку соціальних компетенцій учнів,

- Визначення основних показників для системного відстеження;

- Діагностика рівня готовності педагогічного колективу до роботи над проектом;

- Організація роботи педагогічного колективу з проблеми соціалізації учнівської молоді.

На засіданнях методичної ради розглядалися питання роботи вчителів над науково-методичними проблемами, моніторингове вивчення результатів навчальної діяльності, використання інноваційних технологій та інтерактивних технік, ефективність методичної роботи циклових методичних об’єднань, участь педагогів школи у презентації перспективного педагогічного досвіду, конкурсі «Учитель року -2017», результативність навчальної діяльності окремих учителів - предметників.

Роботу над науково-методичною проблемою очолює методична рада школи (голова методичної ради школи Т.В.Мірошніченко)

У школі систематично проводиться:

- моніторингове дослідження психолого-педагогічного аналізу діяльності вчителя;

- діагностика сформованості готовності вчителя до підготовки випускників до ЗНО;

- робота над інтеграцією досліджуваної проблеми із сучасними інноваційними технологіями;

- порівняльні моніторингові дослідження при вивчені базових дисциплін;

- порівняльні моніторингові дослідження результатів навчальної діяльності за семестри та рік;

- робота за участю ради школи батьківської громадськості щодо сприяння розвитку інноваційної особистості.

Робота над науково-методичною проблемою школи знаходить своє віддзеркалення в усіх формах науково-методичної роботи в школі, в діяльності кожного педагога. У вчителів школи сформована психологічна готовність до роботи в творчих групах та індивідуально по визначенню методики вивчення й аналізу проміжних результатів роботи, критеріїв оцінки її наслідків.

Важливою ланкою щодо осмислення наукової ідеї та впровадження її у практичну діяльність є методичні об’єднання, які виконують ряд специфічних завдань. Перш за все, вони конкретизують зміст і шляхи впровадження нової педагогічної ідеї та передового досвіду, ураховуючи специфіку конкретного предмета. Тому методичні об’єднання працюють згідно з річними планами що відображають реалізацію методичної проблеми у відповідності із специфікою свого навчального предмета. У школі функціонує п’ять ЦМО:

- вчителів початкових класів, керівник Клокова О.М.,

- вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін, керівник Горлова Т.А.,

- природничо-математичного циклу,керівник Бурмак Г.М.,

- класних керівників, керівник Галета В.Ю.,

- художньо - естетично – спортивного циклу, керівник Михайленко Г.Л.

Методичні об’єднання організовують і координують роботу вчителів щодо ознайомлення з передовим досвідом, упровадженням його у практику, заслуховують звіти окремих учителів про хід упровадження.

З цією метою на засіданнях ЦМО заслуховувалися і обговорювалися доповіді відповідного змісту, проводились семінарські заняття з використанням інтерактивних технік. Циклові методичні об’єднання ефективно працювали по спрямуванню самоосвіти своїх членів таким чином, щоб кожен з них до змісту своєї самоосвітньої роботи включав роботу над загальношкільною методичною проблемою, а також сприяли підготовці членів ЦМО до практичного вирішення науково-методичної проблеми в своїй роботі, озброєнню їх новими освітніми технологіями. Дана робота проходила шляхом проведення відкритих уроків з послідуючим глибоким аналізом, взаємовідвідування уроків.

Варто відзначити, що результати діяльності школи щодо реалізації науково-методичної проблеми у значній мірі залежать і від позиції самих учителів, від їхнього ставлення до нового, бажання його впроваджувати. Саме тому у школі приділяється значна увага у створенні умов для зростання професійного рівня педагогів.

Варто відзначити, що результати діяльності школи щодо реалізації науково-методичної проблеми у значній мірі залежать і від позиції самих учителів, від їхнього ставлення до нового, бажання його впроваджувати. Саме тому у школі приділяється значна увага у створенні умов для зростання професійного рівня педагогів. У 2016-2017 н.р. за замовленням закладу пройшли курси підвищення кваліфікації при ДОІППО:

- Бруско С. М., вчитель фізичної культури,

- Галета В. Ю., вчитель математики,

- Кравченко І. В. , вихователь ГПД,

- Кравченко О. О., вчитель початкових класів,

- Бурмак Г. М. , вчитель предмету «Основи здоров’я».

Система методичної роботи у школі з реалізації пріоритетних завдань школи на І етапі роботи над науково-методичною проблемою сприяла підвищенню професійної майстерності вчителів і вплинула на результативність роботи педагогічного колективу, про що свідчать результати атестації та моніторингу.У 2017 році було проатестовано 4 педагогів школи , що становить 13,8%.

У школі створено творчу атмосферу, вчителі прагнуть до безперервного поповнення своїх знань. Поєднання постійної самоосвіти та саморозвитку сприяють підвищенню кваліфікації, тому за наслідками атестації педпрацівників маємо такі результати:

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»: Стрельніковій Ю. Г., вчителю англійської мови;

Галеті В.Ю., вчителю математики;

Кравченко І.В., вихователю ГПД;

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»:

Чекун О. І., вчителю початкових класів;

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

Притулі О.О., вчителю англійської мови;

- підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» Щербаковій Г.Є., вчителю історії;

Терещенко А.А., вчителю початкових класів, підтверджено встановлений раніше 9 тарифний розряд.

Ефективною є така форма, як виступ учителя ‑ автора досвіду перед педагогічним колективом із детальною розповіддю про систему та технологію своєї роботи, про умови її ефективності, про наявні труднощі. У ході атестації педагогами була презентована узагальнена інформація - звіт про роботу над науково-методичними проблемами: Щербакова Г.Є., вчитель історії, «Використання елементів інформаційно-комунікативних технологій на уроках історії в 10 класі з метою формування соціальної компетентності та громадянської активності учнів»; Притула О. О., вчитель англійської мови, «Використання інтерактивних форм та інноваційних методів на уроках англійської мови з метою розвитку комунікативної та соціокультурної компетентностей учнів»; Чекун О.І., вчитель початкових класів, «Розвиток комунікативної компетентності учнів початкової школи на уроках математики шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання»; Терещенко А.А., вчитель початкових класів, «Використання компетентнісного підходу на уроках української мови в 2 класі з метою розвитку комунікативної компетенції»,; Кравченко І.В., вихователь ГПД, «Створення умов для самореалізації особистості відносно до її здібностей і власних інтересів»; Галета В.Ю., вчитель математики, «Використання інтерактивних вправ на уроках математики з метою розвитку дивергентного мислення»; Стрельнікова Ю.І., вчитель англійської мови, «Розвиток комунікативної компетенції учнів на уроках англійської мови».

Конкурс педагогічної майстерності є відповідником формули "Від творчо працюючого вчителя – до творчо працюючого колективу – і до творчо працюючого учня". У цьому році в номінації «Початкова школа» конкурсу «Учитель року – 2017» брала участь Чекун О.І., яка на міському рівні посіла ІІ місце.

Учні школи брали активну участь у Всеукраїнських конкурсах :

- з математики «Кенгуру» ( координатор Балихіна Л.А);

- з фізики «Левеня»(координатор Балихіна Л.А.);

- з української мови «Соняшник» (координатор Скрябіна Н.Ю.);

- з природознавчих наук «Колосок» (координатор Собіщанська В.І.);

Протягом 2011-2016 років навчальний заклад працював у режимі дослідно – експериментальної роботи за темою «Науково – методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально – виховний процес ЗНЗ» , з 2017 року школа розпочала дослідно – експериментальну роботу за темою «Створення системи медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання». За рівнем експериментальної роботи проект, у якому бере участь школа, - обласний.

Важливою складовою методичної роботи в закладі є поширення педагогічного досвіду через фахові видання та розміщення матеріалів на освітніх порталах. У рамках цієї роботи педагогами використані певні ресурси, в основному «Методичний портал». Всі вчителі школи підвищували свій професійний рівень, відвідуючи міські семінари – практикуми. Активну участь вчителі школи беруть у різноманітних Всеукраїнський конкурсах, вебінарах онлайн-проектів:

- вебінар, оголошений видавництвом «Ранок» «Інтерактивна школа творчого вчителя». Нагороджено за активну участь сертифікатами вчителів Балихіну Людмилу Анатоліївну, Лопатіну Оксану Леонідівну,Щербакову Галину Євтихіївну;

- участь у вебінарі Віртуальної аерокосмічної школи (учні 7 класу, вчитель фізики Балихіна Л.А. ).

Особлива увага протягом року приділялася роботі зі здібними та обдарованими учнями; організації і проведенню олімпіад з базових дисциплін, турнірів, конкурсів. Призові місця в II етапі Всеукраїнських олімпіад маємо з української мови і літератури Мирошниченко Таміла, учениця 8 кл., вч. Горлова Т.А. (ІІ місце); географія Петровський Олександр, учень 11 кл., вч. Мякотіна Л.С. (ІІІ місце); хімія Скотаренко Каріна, учениця 10 кл., вч. Собіщанська В.І. (ІІІ місце); історія Довгун Павло, учень 9кл., вч. Щербакова Г.Є. (ІІ місце ); російська мова Петровський Олександр, учень 11 кл., вч. Горлова Т.А.(І місце), Мякотіна Валерія,учениця 8 кл., вч. Горлова Т.А. (ІІ місце). Але протягом останніх років прослідковується стабільно невисока результативність участі учнів школи в II (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. – V місце.

З метою підвищення інтересу до навчання учнів початкової школи, розширення і поглиблення знань з предметів інваріантної складової навчальних планів, створення умов для виявлення компетенцій учнів у нестандартних ситуаціях та розвитку творчих здібностей молодших школярів учні 2-4 класів брали участь у міських інтелектуальних змаганнях з української мови, математики, читання. Слід відмітити якісну роботу Щербачук Ю.І та Котко А.М. по підготовці учнів до міських інтелектуальних змагань та до конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика.

Педагоги школи активно працювали над розвитком творчих здібностей школярів, залучаючи їх до участі в різноманітних інтелектуальних та творчих конкурсах.

Вчителі школи брали активну участь у різноманітних конкурсах : Всеукраїнський конкурс екскурсоводів музеїв навчальних закладів « Край, в якому я живу» ; I Регіональний молодіжний літературний конкурс « Кальміюс»; I Міжнародна гра зі світової ( укр. та заруб ) літератури «Sunflower» ; Фестиваль «Кіномедіа» (конкурс анімаційних фільмів); Всеукраїнський конкурс есе «Я-європеєць»; Інтелектуальний міжнародний конкурс «50 слів»; 16 Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж,брати мої!” ; Національний літературний конкурс з правил безпеки дорожнього руху «Обачність» ; Волонтерська мережа клубів кодування для дітей 9-11років Code Club UA відгалуження глобального руху Code Club Word.Конкурс «Година коду»; Всеукраїнський марафон «Благотворительное чтение 2016»; Конкурс Делаварського університету «Diamond Challenge» (економічна стратегія

Невід’ємною ланкою у діяльності ЦМО є проведення методичних предметних тижнів. У 2016-2017 н.р. творчими вчителями було проведено ряд предметних тижнів: географії, економіки та природознавства (відповідальні Заболотна О.В., Мякотіна Л.С.), тиждень молодого вчителя (відповідальні Мірошніченко Т.В., Клокова О.М., Горлова Т.А., Балихіна Л.А), зарубіжної літератури (відповідальні Горлова Т.А.,Прокоф’єва Т.С.), історії і правознавства (відповідальні Щербакова Г.Є.), математики та інформатики (відповідальні Галета В.Ю., Комарова Є.П., Дацишина О.О), української мови та літератури (відповідальні Понікарчик І.В., Канцелярська Л.В.), фізичної культури та Захисту Вітчизни (відповідальні Бруско С.М.,Михайленко Г.Л).

Для того, щоб методична робота дійсно була ефективною та сприяла вдосконаленню педагогічної майстерності, поліпшенню навчально-виховного процесу в школі в системі проводиться моніторирування та діагностування з різних питань. За порівняльними даними мікродосліджень, які проводила методрада, стабільний ріст показників відстежувався за такими позиціями:

- володіння змістом навчальних дисциплін та нових підходів у вивченні предметів;

- знання методик та методів роботи на уроці;

- знання сучасних технологій виховних заходів;

- побудова навчально-виховного процесу на діагностичній основі, що є підґрунтям педагогічної дії в інтересах дитини.

Особлива увага приділялася підвищенню рівня навчальних досягнень

Клас вчитель Рівні навчальних досягнень Якісний показник
П.р. С.р Д.р. В.р.
2014 /2015 2015/ 2016 2014 /2015 2015/ 2016 2014 /2015 2015/ 2016 2014 /2015 2015/ 2016 2014 /2015 2015/ 2016
1-А Чекун О.І. - - - - - - - - - -
1-Б Терещенко А.А. - - - - - - - - - -
2-А Кравченко І.В. 1/4,3 - - 2/9,5 - 19/90,5 - - - 90,5
2-Б Щербачук Ю.І. 2/9,1 - - 4/17,4 - 12/52,2 - 7/30,4 - 82,6
3-А Котко А.М. - - 8/30,8 9/37,5 14/ 53,8 11/45,8 4/15,4 4/16,7 69,2 62,5
3-Б Кузьміна Н.В. - - 7/31,8 8/38,1 8/ 36,4 8/38,1 7/ 31,8 5/23,8 68,2 61,9
4-А Кравченко О.О. - - 5/ 22,7 5/22,7 13/ 59,1 12/54,6 4/ 18,2 5/22,7 77,3 77,3
4-Б Градусова Ю.В. - - 8/ 40 8/40 9/ 45 9/45 3/ 15 3/15 60 60
2-4 клас - - 39/ 33,7% 36/ 27,5% 55/ 47,4% 71/ 54,2% 22/ 18,9% 24/ 18,3% 66,3 72,5
5 Галета В.Ю. - - 11/ 42,3 11/36,7 11/ 42,3 16/53,3 4/ 15,4 3/10 57,7 63,3
6-А Скрябіна Н.Ю. - - 6/ 28,6% 10/47,6 12/ 57,1% 8/38,1 3/ 14,3% 3/14,3 71,4 52,4
6-Б Балихіна Л.Ю. - - 7/ 28% 9/37,5 16/ 64% 13/54,2 2/ 8% 2/8,3 72% 62,4
7-А Бурмак Г.М - - 15/ 68,2 17/68 6/ 27,3 8/32 1/ 4,5 - 31,8 32
7-Б Заболотна О.В. - - 5/ 21,7% 8/33,3 14/ 60,8 12/50 4/17,5 4/16,7 78,3 66,7
8 Лопатіна О.Л. - - 14/ 48,3 16/53,3 14/ 48,3 13/43,3 1/ 3,4 1/3,4 51,7 46,7
9 Щербакова - - 20/ 71,4 18/66,7 8/ 28,6 9/33,3 - - 28,6 33,3
5-9 класи - - 78/ 43,8 89/49,2 81/ 45,5% 79/43,6 19/ 10,7 13/7,2 55,5% 50,8
10 Михайленко Г.Л. - - 11/ 36,7 6/24 11/ 36,7 12/48 8/ 26,6 7/28 63,3 76
11 Горлова Т.А. - - 13/ 56,6 15/62,5 5/ 21,7 4/16,7 5/ 21,7 5/20,8 43,4 37,8
10-11класи - - 18/ 34,6 21/42,9 19/ 36,5 16/32,6 15/ 28,9 12/24,5 65,4 57,1
Всього - - 135/ 39% 146/ 40,4% 155/ 44,8% 166/ 46,0% 56/ 16,2% 49/ 13,6% 61% 59,6%

Порівнюючи навчальні досягнення учнів за навчальний рік, можна зробити висновок.

Кількість учнів , які засвоїли програму на початковому рівні:

- 2015/2016 н.р 1 учень 1-го класу Стоянович В. рішенням МПМПК повернутий до КДНЗ № 18,

- у 2016/2017 н.р. – 2 учнів (Бадова Л., 1-Б- рекомендація МПМПК про навчання в класі корекції, Василенко В., 2-Б – рішенням педради залишений на повторний курс )

Якісний показник за результатами річного оцінювання збільшився на 2,1%.

Якісний показник суттєво знизився у 6 класі (кл.кер. Галета В.Ю.) на 13,3%,

підвищився у 7-А (кл.кер Скрябіна Н.Ю.) на 11,2% та у 10 кл. (кл.кер. Щербакова Г.Є.) на 26,7%

Викликає занепокоєння рівень навчальних досягнень 8-А класу (кл.кер. Бурмак Г.М.). В цьому класах немає учнів з високим рівнем навчальних досягнень, хоча потенціал є.

У закладі протягом декількох років діє єдина загальна система обліку відвідування учнями занять у формі Сигнального журналу. У школі систематично проводяться рейди у складі учнів, чергового вчителя, педагога – організатора під час яких виявляють учнів, які систематично запізнюються на уроки або відсутні 1-2 уроки без поважних причин. З цими учнями та їх батьками проводяться роз'яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків.

Аналіз ведення сигнального журналу показав, що не всі класні керівники відповідально ставляться до органі­зації контролю за відвідуванням учнями школи по класах. Спостерігаються випадки, коли причина відсутності учня не з’ясована до кінця навчального дня. Для перевірки об’єктивності обліку відвідування навчальних занять учнями папки з підтверджуючими документами надали всі класні керівники. Занепокоєння викликає велика кількість пропущених уроків учнями:

Результативністю методичної роботи закладу є забезпечення ефективності освітнього процесу. З метою здійснення контролю за якістю надання освітніх послуг педагогічним колективом, на виконання річного плану роботи УО, методистом ІМЦ Івасівою Л.М. здійснено вивчення питання формування уміння розв’язувати сюжетні задачі, вміння обґрунтовувати свої дії в процесі опанування змістової лінії «математика» в початковій школі. За річним планом роботи школи заступниками директора вивчено стан викладання української мови (1-11 кл), літературного читання (2-4 кл), математики (1-11 кл), я у світі (3-4 кл), художня культура (9-11 кл.),російська мова (5-9 кл), дані контролю узагальнено в відповідних наказах.

Систематично здійснювалася перевірка класних журналів 1-11-х класів, та особових справ учнів.

Адміністрація закладу здійснювала постійний контроль за станом виробничної та виконавчої дисципліни.

Забезпечення обов’язкової освіти

На початок навчального року в закладі навчалося 448 учень. Укомплектовано 18 класів із середньою наповнюваністю 24,9 учнів. Охоплено навчанням 100% учнів. На всіх дітей, які з різних причин продовжують навчання за межами закладу є підтверджуючі документи .

Прибули за звітний період до навчального закладу – 19учнів, вибуло – 12 учнів (за межі міста – 4учні). Основна причина переходу - зміна місця проживання.

На кінець навчального року у школі навчалось 455 учнів.

26 випускників школи ІІІ ступеня закінчили наш заклад. Нагороджено Сріблою медаллю 3 випускника, Похвальною грамотою «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів» - 17 учнів.

Всі випускники одержали атестат про повну загальну середню освіту.

Із 26 випускників:

ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 4 учня ;

ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації вступило – 19 учнів ;

ДПТНЗ «ПЦППРК» 2;

Ряди Збройних Сил України – 0 ;

Працевлаштовані – 0,

Не поступили за релігійними переконаннями – 1 .

Якість виховної роботи

На виконання нормативної бази, якою підпорядковується виховна робота, річного плану роботи школи протягом 2016-2017 н.р., діяльність педагогічного колективу була спрямована на реалізацію завдань науково-методичного проекту «Роль креативної освіти у розвитку інноваційної особистості». Одним із пріоритетних завдань школи є реалізація на практиці особистісно зорієнтованого підходу в освіті. Його суть, в основному, полягає в тому, щоб розглядати учня в системі освіти не засобом, а метою освіти, тобто він має стати суб’єктом навчання, виховання й розвитку. Для цього потрібна не просто нова педагогіка виховання, а педагогіка сильного виховного впливу, тобто моральна педагогіка. Тільки вона спроможна стати міцною теоретичною підтримкою у виховній діяльності педагога. Тому важливим у виховній роботі школи є:

· формування у вихованця позиції бути гідним прийняти естафету людської духовності;

· культивувати у вихованця потреби до морально-духовного багатства;

· формування у вихованця морально-здорового способу мислення;

· організація особистісно-конструктивного спілкування вихованців;

· комунікативна виразність педагога у виховному процесі.

Для реалізації цих завдань у школі був розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені на засіданнях методичних об’єднань класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», «Національної програми відродження та розвитку українського козацтва», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.

Виховний план роботи підпорядкований діяльності школи-організації.

2014-2015 2015-2016 2016 - 2017
діти дорослі діти дорослі діти дорослі
391 31 418 31 455 32

Структура ДГО «Промінь» об’єднує клуби, роботу яких координують вчителі-консультанти: «Сигнал 101» - Притула О.О.; «Світлофор» - Михайленко Г.Л.; «Джерельце» - Бурмак Г.М., Собіщанська В.І.; «Перлина» - Скрябіна Н.Ю..; «Пам’ять» - Щербакова Г.Є.; «Пресцентр» - Лопатіна О.Л. Така модель забезпечує участь кожного школяра у суспільному житті школи, відображення соціальних та державних процесів на рівні учнівського колективу. Позитивність набуття статусу школи-організації виявляється в залученні широких мас учнівської громади (діти різних соціальних категорій), виявлення нових потенційних лідерів, проведення не тільки традиційних заходів, але й введення нових. Крім того, членами учнівського самоврядування проводилися рейди «Перевірка запізнень на уроки», «Перевірка зовнішнього вигляду учнів», контроль чергування по школі, результати яких оголошувались на загальношкільних лінійках.

Члени учнівського самоврядування продовжили випуск щомісячної шкільної газети «Водограй», з матеріалами якої можна ознайомитися на сайті школи.

Активною була робота клубів. Як показує досвід роботи за­гальноосвітньої школи №2, первинною ланкою в структурі вій­ськово-патріотичного виховання уч­нівської молоді має місце робота Залу Бойової слави. Систематично проводяться екскурсії в Залі Бойової слави. На шкільному сайті створена сторінка Залу Бойової слави, де розміщено матеріали, присвячені Герою Радянського Союзу Маршалу В.І.Чуйкову, розміщені фотографії та матеріали пошукової роботи клубу «Пам'ять» (керівник – Щербакова Г.Є.)

Протягом року колективом організовано виставки художньої творчості, присвячені 72-м роковинам початку Другої світової війни, річниці з Дня визволення України «Безсмертний подвиг», Дню пам’яті жертв голодомору й репресій. Проведено єдині тематичні класні години та загальношкільні лінійки, присвячені Дню партизанської слави, визволення України від фашистських загарбників, 72-й річниці визволення міста. Старшокласники взяли участь у проведенні мітингів до Дня визволення України, до Дня визволення міста Покров, акції «Пам’ять» (упорядкування місць захоронень загиблих воїнів), почесний караул, покладання квітів до могили загиблих воїнів), до Дня Перемоги у Другій світовій війні.

Здійснено ряд заходів: участь у міському фестивалі військово-патріотичної пісні «Світло вічного вогню», участь шкільної команди у естафеті на приз з нагоди 72-річчя Перемоги у Другій світовій війні. Патріотична робота школи залишається одним із пріоритетних напрямків виховного процесу.

Члени ДГО мають постійний зв’язок з ветеранами бойових дій у Афганістані, учасниками антитерористичної операції на сході України. 17 березня 2017 року в стінах нашої школи був проведений традиційний, 10 фестиваль військово-патріотичної пісні «Шкільний Перевал - 2017». Щороку ми збираємося для того, щоб згадати тих, хто брав участь у Афганській війні, в антитерористичній операції на сході нашої держиви.

Проведення фестивалю було високо оцінено гостями, а учасники фестивалю отримали грамоти від директора школи Мякотіної Л.С.

У міському фестивалі екологічних агітбригад – 2017 на тему «Українські ландшафти: бережи їх і дбай. І нащадкам красу цю земну передай» відзначена робота екологічного клубу «Джерельце» (педагог-консультант Бурмак Г.М.). Серед екологічних агітбригад міста клуб посів IV місце.

На конкурсі літературно-музично-спортивних міні-композицій міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Молодь обирає здоров’я» (педагог - консультант Бурмак Г.М.) агітбригада нашої школи «Подих» посіла ІV місце.

У міському етапі конкурсу загонів юних інспекторів руху ЮІР (педагог-консультант Лопатіна О.Л.) агітбригада нашої школи «Світлофор» посіла ІІІ місце.

На достатньому рівні проводилася спортивно – масова робота: змагання з футболу, настільного тенісу.

Також певні досягнення у цьому напрямку мають учні нашої школи:

І місце – змаганні з настільного тенісу, присвячений Дню визволення м. Покров від німецько-фашистських загарбників, перемогу здобув учень 11 класу Андрієнко Андрій;

ІІ місце - спортивні змагання «Козацькі розваги» серед команд навчальних закладів міста, присвячених ювілею міста;

ІІІ місце – чемпіонат із легкоатлетичної естафети серед команд загальноосвітніх шкіл та ОПТУ, який присвячений Дню фізичної культури та спорту;

ІІІ місце – першість міста з футзалу серед учнів 7-х класів;

ІІІ місце – міський етап Всеукраїнської дитячої військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

Учні нашої школи є учасниками міського конкурсу «Дитинка-Перлинка» для хлопчиків та дівчаток 1 – 4 класів, у цьому році Царенко Діана (3-Б кл.) достойно представила шкільний колектив.

Робота НТУ «ШУТТ», керівник Скрябіна Н.Ю., була відзначена грамотою міського управління освіти за участь у фестивалі дитячих театральних колективів «Театральна мозаїка». У фестивалі брали участь учні: Юхимець Лілія, Чувашова Марина, Большакова Софія, Мартиненко Данило, Кузьменко Данило (7-А кл.).

КЗ «СЗШ№2» забезпечує різні види діяльності в широкому спектрі позакласної сфери - гуртковій, профільній, спортивній, художньо-естетичній роботі, максимально сприяючи розвитку і самовизначенню особистості дитини. Саме тут створено атмосферу доброзичливості, довіри, співробітництва, відповідальності на всіх рівнях шкільного педагогічного простору. З метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей у школі організовано роботу гуртків: «Комп'ютерленд» - керівник Дацишина О.О., «Поетичні барви» - керівник Градусова Ю.В., «Юні різьбярі», «Майстриня» - керівник Михайленко Г.Л.

Протягом 2016-2017 н. р. у школі активно реалізовувались освітні та виховні програми. Адміністрація та педагогічний колектив приділяли значну увагу творчому розвитку своїх вихованців, і тому школа була активним учасником міських, обласних та всеукраїнських конкурсів й акцій. Результати участі:

– конкурс дитячого малюнка «А у нас в квартирі газ»:

І місце Логвінов Дмитро (1-Б кл.);

– Всеукраїнський конкурс «Діти та медіа», номінація «Фото ми, фото мить»:

ІІІ місце Токмань Єлизавета (9 кл.), Пацеріна Анна (11 кл.);

– Регіональний конкурс «Молодь проти корупції»:

І місце Павлова Ілона, Антоненко Ілля, Івлєва Аліна,Скотаренко Карина, Усенко Іван, Войченко Ксенія (10 кл.);

–7-й Нікопольський міський відкритий Кубок воїнів-інтернаціоналістів з техніки пішохідного туризму серед школярів Нікопольського регіону на честь 25-ої річниці Незалежності України:

І місце у конкурсах «Намет», «Орієнтування на місцевості» та «Вузол»;

ІІІ місце у загальному заліку;

– міський конкурс «Пам’ять поколінь», присвяченого 150-річчю від дня народження видатного М. Грушевського:

І місце Ігнатенко Уляна (11 кл.), Макаренко Тетяна (9 кл.), Компанієць Ірина (9 кл.)

– Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка:

І місце Макаренко Тетяна (9 кл.), Черненко Андрій (10 кл.)

– конкурс «Знай і люби свій рідний край», переможці міського туру:

- «Різьблення по дереву»:

І місце Бенів Андрій (11 кл.), Жерносік Михайло (9 кл.)

ІІ місце Чорнокуренко Володимир (10 кл.), Демченко Павло (11 кл.)

ІІІ місце Набок Євген (6 кл.), Кравченко Віталій (11 кл.)

- «Килимарство,вишивка стрічками»:

ІІ місце Писанкіна Тетяна (8-Б кл.)

- «В’язазання голкою та спицями»:

ІІ місце Голобородько Катерина (9 кл.)

- «Народна лялька» (тряпчана, солом’яна, дерев’яна, глиняна):

ІІ місце Качан Іванна (8-Б кл.)

- «Народна вишивка»:

ІІ місце Федюк Діана, Татюк Олена (11 кл.)

ІІІ місце Дробот Юлія, Ігнатенко Уляна (11 кл.)

- «Петриківський та декоративний розпис»:

ІІ місце Бондар Леся, Пацеріна Анна (11 кл.)

- «Бісероплетіння»:

ІІ місце Савенко Кристина (7-Б кл.)

ІІІ місце Гришко Аліна (6 кл.)

- «Тістопластика»:

І місце Грипас Олександр (6 кл.)

І місце Павлюченко Яна (8-А кл.)

- «Образотворче мистецтво»

ІІ місце Бондар Анастасія (10 кл.)

ІІІ місце Савенко Альбіна, Савенко Кристина (7-Б кл.)

– Всеукраїнський конкурс «Наш пошук і творчисть – тобі, Україно!» переможці міського туру:

- Вироби з деревини:

Нікерін Олександр (8-А кл.), Кравченко Віталій (11 кл.), Жерносік Михайло (9 кл.), Чекун Даніїл (9 кл.), Чорнокуренко Володимир (10 кл.), Бєнів Андрій (11 кл.)

- Декоративно ужиткове мистецтво.

Качан Іванна (8-Б кл.), Савенко Кристина (7-Б кл.), Бондар Леся (11 кл.) –

– Лауреати конкурсу «Моє Придніпров’я»:

- Лауреати у номінації «Хореографія»:

Сольона Мар’яна (5-А кл.), Кірічок Марія (5-А кл.), Бадов Роман (6 кл.), Тхор Віталій (5-Б кл.);

- Лауреати у номінації «Декламування»:

Кліманов Сергій (5-Б кл.)

– Відкритий конкурс короткометражного кіно, відеороліків присвяченого Міжнородному дню захисту дітей:

ІІ місце Большакова Софія (7-А кл.),

ІІІ місце Сухін Володимир (8-А кл.);

– Конкурс літературних творів «Мама Героя»:

І місце Ігнатенко Уляна (11 кл.);

– Конкурс наукових робіт ім. М.П.Василенка:

Диплом за найкращу доповідь Бєнів Андрій (11 кл.);

– Обласний конкурс «Собори наших душ»:

- Номінація «Юні літератори»

ІІІ місце Петровський Олександр (11 кл.).

– Обласний літературний конкурс «Розповім про подвиг»:

І місце Духовська Дар’я (1-Б кл.)

Щодо реалізації державної політики у сфері волонтерської діяльності в закладі протягом 2016-2017 н.р. були проведені заходи:

· Допомога притулку для тварин «Зоорай»

· Допомога пораненим воїнам АТО

· Допомога воїнам в АТО

· Плетіння маскувальних сіток для військової техніки в зоні АТО

· Благодійна акція «Ми разом, ми єдині». Допомога переселенцям із зони АТО

· Благодійна акція «Ми разом, ми єдині». Збір коштів для лікування Костецького С.В.

· Впорядкування шкільного спортивного майданчика

· Акція до Дня землі «Збережімо нашу землю»

· Допомога ветеранам Другої світової війни «Ветеран живе поруч»

· Акція «Подаруй вишиванку дитині з АТО»

· Акція «Милосердя» до Дня людей похилого віку «Поспішайте робити добро»

· Проект «Учителю! Хвала тобі довічна!» до Дня Учителя - операція з привітання учителів-пенсіонерів «Спасибі, рідний вчителю, тобі!»

· Вахта пам`яті, покладання квітів до братського поховання с.Рудник.

· Акції «Лист солдату»

· Акції «Малюнок для захисника України»

· Акція «Великодній кошик для воїна АТО»

· Акція «Милосердя» допомога Тер.центру.

У функціонуванні системи виховної роботи значну роль відіграють ЦМО класних керівників, що працює над реалізацією виховної проблеми: «Виховна система в контексті самореалізації інноваційної особистості учня».

Кожний класний керівник працює над реалізацією власної виховної проблеми.

Ефективність і результативність виховної роботи в школі в значній мірі залежить від рівня методичного забезпечення виховної роботи, що здійснюється через набуття практичних навичок в організації життєдіяльності класного колективу.

Практичним психологом Заболотною О.В. здійснюється робота за напрямками:

§ психодіагностична робота - систематично здійснюється психологічне вивчення учнів 5-11 класів щодо виявлення відхилень у розвитку та поведінці учнів, їх взаємовідносини з однолітками та батьками, забезпечується психолого-педагогічний супровід дітей «групи ризику», дітей які перебувають на внутрішкільному обліку;

§ консультаційна робота - надаються рекомендації класним керівникам по роботі з учнями щодо формування навичок конструктивної поведінки у кризових станах, означення шляхів подолання життєвих труднощів, функціонує в рамках режиму роботи «Час довіри» для учнів та батьків.

§ просвітницька робота - розроблений План заходів щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнівської молоді;

§ корекційно-відновлювальна робота – для дітей які перебувають на внутрішкільному обліку з теми «Формування у підлітків навичок спілкування, адекватного типу поведінки у конфлікті та зниження агресивності».

Робота допоміжних служб

Основною метою діяльності бібліотеки у 2016/2017 навчальному році було виховання в учнів культури читання та вміння користуватись інформацією, забезпечення супроводу навчального процесу, інформаційне обслуговування читачів, всебічне сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів.

Пріоритетним завданням для бібліотеки було забезпечення учасників навчально-виховного процесу підручниками, навчально-методичною та програмною літературою.

Обов’язковою складовою частиною роботи бібліотеки було громадське та національно-патріотичне виховання учнів, формування в учнів свідомого ставлення до здоров’я, превентивна робота з попередження травматизму, розвиток мовної культури учнів, знайомство учасників навчально-виховного процесу з новинками української та світової літератури.

Протягом року регулярно здійснювалась передплата на періодичні видання. Бібліотека забезпечена двома комп’ютерами, веб-камерою, модемом WI-FI,має читальну залу.

Завідуюча бібліотекою надавала постійну допомогу вчителям у підборі літератури для проведення традиційних шкільних свят, предметних тижнів, надавала вчителям корисні посилання в мережі Інтернет для пошуку методичної та навчальної літератури.

Протягом навчального року в учнів формувалась інформаційна культура, любов до книги, культура читання, вміння користуватись бібліотекою. Для кожного класу ліцею були проведені екскурсії в бібліотеці за різною тематикою. Особлива увага приділялась індивідуальній роботі з учнями у формі бесід, консультацій, майстер-класів. Учні 6,7 класів під керівництвом бібліотекаря брали участь у всеукраїнському читацькому конкурсі «Книгоманія».

З метою підвищення зацікавленості учнів читанням завідуюча бібліотекою здійснювала постійний контакт з батьками шляхом проведення індивідуальних бесід, бесід у присутності дітей, консультацій за участю вчителів-предметників.

Протягом навчального року у бібліотеці діяли та оновлювались виставки «Україна – незалежна, демократична, правова держава», «Моя мала Батьківщина», «Військово-патріотичне виховання», «Твій друг і помічник – книга», «Пісенна мова мого дитинства», «Творчий учитель – обдарована дитина», «Дитинства світ – світ казки і добра».

Бібліотекарем протягом року якісно велась вся необхідна документація, а саме: документи щодо організації діяльності бібліотеки, план роботи бібліотеки на навчальний рік, читацькі формуляри, інвентарна книга бібліотечного фонду, книга сумарного обліку бібліотечного фонду підручників, книга сумарного обліку бібліотечного фонду, реєстраційна картотека руху підручників, книга обліку виданих підручників .

Діяльність бібліотеки протягом року відображалась на сайті школи у розділі «Бібліотека», де наявні гіперпосилання на нормативну базу, довідники, енциклопедії, підручники, словники, різноманітні веб-ресурси, відеоматеріали. Сторінки оформлені в єдиному стилі, текст викладений оптимальним шрифтом, зрозуміло, чітко, без помилок.

Захарова А.М. регулярно брала участь у засідані міському методичному об’єднанні; займалась самоосвітою, вивчала досвід шкільних бібліотек міста, області.

Аналіз матеріально-технічного забезпечення бібліотеки дозволив окреслити проблемні питання, а саме: нестачу деяких підручників, малий об’єм нової методичної літератури та творів художньої літератури, недостатню кількість навчально-методичної та науково-популярної літератури, не доукомплектування бібліотеки сучасною оргтехнікою.

З метою оптимізації умов для формування особистості учнів та успішної соціалізаціїї дітей різних вікових груп соціально-психологічна служба школи №2 спрямовувала свою діяльність на забезпечення індивідуального підходу до всіх учасників навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення, яка сприяла їх гармонійному розвитку.

Соціально – психологічна служба школи у 2016 — 2017н. р. ставила перед собою такі завдання:

- виявлення труднощів учнів, які перешкоджали їх ефективному навчанню та взаємодії у шкільному колективі;

- дослідження індивідуальних особливостей учнівських колективів та окремих учнів, яке сприяло їх інтеграції у шкільне середовище;

- співпраця з педагогами школи, надання їм рекомендацій для всебічного розвитку та успішної взаємодії з учнями під час навчально-виховного процесу;

- підтримка учнів, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують додаткової уваги, соціально-психологічний супровод дітей, батьки яких є ічасниками АТО;

- сприяння професійному самовизначенню учнів старших класів;

- просвіта батьківських колективів для покращення взаємодії з учнями на різних вікових етапах.

Аналізуючи роботу практичного психолога, можна сказати, що протягом 2016 – 2017 н. р. вивчався характер взаємин між учителями і учнями, враховувалися норми розвитку дитини і динаміка психічних станів.

Практичним психологом здійснювалася діяльність за наступними напрямками: психодіагностична робота, консультаційна, психологічна просвіта, корекційно — відновлювальна та розвивальна робота, організаційно – методична робота.

Діяльність практичного психолога протягом року була спрямована на роботу із дітьми, батьками та педпрацівниками:

І. Робота з дітьми.

1. Індивідуальне консультування учнів.

2. Психодіагностичне вивчення.

3. Профорієнтаційна робота.

4. Проведення психокорекційних вправ.

ІІ. Робота з батьками

1. Індивідуальне консультування.

2. Зустрічі на батьківських зборах.

3.Анкетування.

4. Забезпечення зв’язку «батьки-учень-учитель».

5. Психологічна просвіта батьків щодо питань сімейного виховання.

ІІІ. Робота з педпрацівниками

1. Індивідуальне консультування.

2. Психологічна просвіта класних керівників.

3. Виступи на педагогічних нарадах, участь у роботі ЦМО.

4. Розробка психологічних рекомендацій щодо оптимізації навчально-виховного процесу.

Напрями психодіагностики:

• вивчення перебігу адаптаційного періоду учнів 1-х, 5-х класів;

• дослідження професійної спрямованості учнів;

• вивчення особливостей пізнавальної сфери учнів різних вікових категорій;

• психологічне вивчення особистісних особливостей;

• вивчення інтелектуальних показників розвитку дитини;

• дослідження емоційної сфери учнів.

Також проводиться робота як з поведінковими проблемами дітей (агресивність, гіперактивність, імпульсивність, тривожність), так і з емоційними (дратівливість, збудливість).

Не залишається поза увагою і робота з дітьми, що є вимушено переселиними зі сходу та півдня країни, діти, батьки яких є учасниками АТО.

Заболотною О. В. було проведено поглиблене психологічне вивчення учнів, які були представлені на засіданні міської та обласної ПМПК з метою визначення типу навчальної програми та підготовки витягу з протоколу ПМПК для подальшої корекційної роботи.

Протягом 2016–2017 н. р. практичний психолог школи №2 працювала над темою: « Ооганізація психологічного супроводу освітнього процесу для соціалізації особистості школяра».

1.Психодіагностична робота.

Адаптація першокласників до школи.

Адаптація – це не лише процес пристосування для успішного функціонування у навчальному середовищі, але і здатність до подальшого психологічного, емоційного та соціального розвитку.

Метою психологічного вивчення було визначення рівня адаптації та отримання необхідної інформації про психолого-педагогічний статус першокласників щодо попередження та подолання труднощів періоду адаптації до шкільного навчання.

Для досягнення мети :

1.Організовано та проведено психологічне вивчення учнів перших класів

2.Виявлено групу учнів, які відчувають труднощі в процесі адаптації, у ході поглибленого індивідуального вивчення визначено характер та природу труднощів

3.Визначено шляхи надання допомоги учням, які відчувають труднощі

Діагностичний мінімум проведено за трьома напрямками:

вивчення учнів, опитування батьків та вчителів.

Протягом вересня відвідані уроки в 1-х класах, використовуючи метод спостереження під час уроку та перерв дали можливість отримати інформацію про пізнавальну активність учнів на уроках та рухову активність на перервах. Протягом жовтня проведено співбесіди з учнями з метою простеження динаміки розвитку пізнавальних процесів, проведено діагностику учнів 1-х класів з метою виявлення потенційної «групи ризику», тобто дітей, чиє подальше навчання та виховання пов’язані із суттєвими труднощами.

Результати психологічних вивчень занесені у картку психологічного супроводу учня, яку заведено на кожного першокласника. Батьки під час батьківських зборів отримали загальну характеристику про рівень сформованості навчальних навичок та розвитку пізнавальних процесів, а також у ході індивідуальних консультацій та бесід батьків в яких виникло бажання дізнатися про результати діагностичних досліджень своєї дитини.

Батьки теж мали змогу оцінити рівень адаптації своєї дитини до навчання у школі та зробити певні висновки.

Рівні адаптаціі 2016 – 2017н.р.

1-А 1-Б

Адаптація 60,7% 54,1%

Неповна адаптація 39,3% 41,8%

Дезадаптація - 4,1

Результати рівня шкільної мотиваціїї: 2016-2017 н. р.

Рівні мотивації 1А 1Б

Кіл-ть % Кіл-ть %

Негативна - - - -

Низька 3 10,8% 5 20,8%

Адекватна 14 50% 10 41,7%

Позитивна 11 39,2% 9 37,5%

Класним керівникам були надані консультації з метою підтримки учнів в адаптаційний період. З батьками учнів, у яких виявлено ознаки дезадаптації, були проведені індивідуальні консультації та надані відповідні рекомендації. З учнями із ознаками дезадаптації було проведено додатково індивідуальну психодіагностику (за згодою батьків) та відповідну корекційно – розвивальну роботу.

Психологічний супровід процесу адаптації учнів 5-х класів до нового навчального середовища у середній школі.

Супровід психолога школи починається з організації та підготовки психологічних даних про кожного учня та подальше інформування вчителів-предметників, які будуть навчати дітей в середній школі.

Для вивчення причин, що перешкоджають адаптації учнів п’ятого класу до нових умов навчання проводилося анкетування, психологічне дослідження індивідуальних особливостей особистісної сфери ( мотиваційна анкета, самооцінка особистості, особистісна тривожність); проективна методика «Дерево класу» (Д. А. Карпова);

Взяли участь у груповій психодіагностиці –100% учнів. За результатами анкетування було виявлено, що всі учні адаптувалися до нових умов навчання.

Задоволеність п’ятикласниками шкільним життям (ступінь задоволеності, відсоткове відношення)

Рівні 2016-2017н. р.

Високий 86,6%

Середній 13,4%

Низький -

Результати визначення рівня загальної тривожності

Рівні тривожності 2016 – 2017н.р.

Тривожність не властива 15,6 %

Нормальний 40,1%

Дещо підвищена 17,7%

Явно підвищена 4,4%

Висока, «група ризику» 22,2%

Результати показника самооцінки особистості

Рівні самооцінки 2016 – 2017н.р.

Завищена 26,7%

Висока 42,2%

Середня 26,7%

Занижена 4,4 %

Низька -

Результати рівня навчальної мотивації (варіант Дембо – Рубінштейна)

Види мотивації 2016 – 2017н.р.

Внутрішня 56,5%

Зовнішня 23,9%

Змішана 19,6%

У результаті проведених досліджень, було виявлено дітей із труднощами у соціально-психологічній адаптації. Для вчителів та батьків учнів, у яких виявлено ознаки дезадаптації, були запропоновані та проведені індивідуальні консультації та надані відповідні рекомендації.

Психологічний супровід учнів, які закінчують початкову школу

З метою забезпечення індивідуального підходу до учнів та з метою подальшої комфортної адаптації учнів у шкільне середовище, на паралелі 4 — х класів було проведено групове дослідження. Були використані наступні методики: тест Е.Замбацявічене (на основі теста структури інтелекту Р. Амтхауера), задля вивчення рівня словесно – логічного мислення та методика « Лесенка побуждений» (вивчення виду мотивації навчання).

Рівні словесно – логічного мислення учнів 4-х класів за результатами тесту Е. Замбацявічене:

Рівень розвитку словесно- логічного мислення 2016 -2017н. р

Високий 52,2%

Середній 39,1%

Низький (недостатній) 8,7%

У 2016-2017 н.р. практичним психологом проводилось опитування учнів 10 кл., які вивчали курс «Медіакультура» на тему: «Яку роль відіграють сучасні ІКТ у вашому житті» було опитано 17 чоловік (дівчат – 8, хлопців – 9) на запитання «Де ви працюєте з комп’ютером?» відповіли: 70,6% опитаних мають комп’ютери вдома, 100% мають можливість працювати в школі. Майже кожен із опитуваних багато знає і про шкоду тривалого перебування за комп’ютером, і про негативний вплив комп’ютерних ігор на психіку, і про величезні можливості для самовдосконалення та самореалізації користувачів ІКТ.

Респондентам поставили такі запитання :

- чим для вас є комп’ютер: робочим інструментом, улюбленою іграшкою, спілкування з друзями, способом відгородитися від дійсності чи можливістю повніше реалізувати себе?;

- як змінилося ваше життя після того, як ви почали вивчати курс «Медіакультура»?

- у яких сферах життя ви використовуєте інформацію, отриману із медіапростору?

Справді, багато сучасних учнів використовують ІКТ як:

- робочий інструмент – 58,8%;

- можливість мати вільний доступ до інформації – 29,4%;

- можливість розширити свою пам’ять через використання електронної записної книжки – 17,6%;

- засіб спілкування з друзями – 52,9%;

- спосіб ознайомлення зі світом визначення у виборі професії – 41,2%.

47% опитаних захоплюються комп’ютерними іграми, для 11,8% респондентів комп’ютер є кращим другом, а для 5,9% - можливість відгородитися від дійсності.

Багато хто вважає, що курс «Медіакультура» допоміг їм підвищити рівень виконання навчальних завдань (64,6%), на їх думку використання медіапростору дає змогу значно розширити коло інтересів (23,5%), розвивати і краще реалізувати свої здібності (41,2%).

Також було здійснено діагностичне вивчення мотивів навчальної діяльності учнів 10-А кл. результати показали, що серед респондентів переважали комунікативні мотиви (35,3%), професійно-ціннісні (23,5%) та ситуаційні (навчання для когось – 11,8%). На кінець навчального року результати діагностичного вивчення змінились на користь навчально-пізнавальних мотивів (5,9% - 17,6%), самовиховання (11,8% - 23,5%) та соціально-ціннісні мотиви (17,6% - 29,4%), стабільно високими залишились комунікативні мотиви – 29,4%.

За спостереженнями психолога зміни відбулися і в діяльнісній сфері учнів, зокрема підвищилась пізнавальна активність учнів, і як результат – покращення академічної успішності.

В рамках проведення заходів щодо запобігання самоушкоджень ( за 6соціальним запитом адміністрації закладу у 201– 2017 н. р.) практичним психолом в 3 –А, 4 –Б класах було проведено зріз емоційного настрою, метою якого було вивчення психічних станів учнів у ході навчальної діяльності ( тест, розроблений А. О. Прохоровим і Г. Н. Геринг).

Результати вивчення наступні:

4 – Б клас

Гарний -29,4%; , затьмарений (норма) – 64,7%; (межа норми ) поганий – 5,9%.

3 – А клас – гарний – 27,3%; затьмарений ( норма) – 72,7%.

Причиною негативних емоцій та зниженого настрою є потреби у спілкуванні з сім’єю або однолітками, а також оціночні ситуації.

За результатами психодіагностичної роботи були надані відповідні рекомендації класним керівникам.

В 7- А та 7 – Б класах здійснювалося вивчення психологічного клімату класних колективів, результати показали, що у 7 – Б класі учні відмітили, що в цілому психологічний клімат колективу - позитивний, а 16, 7 % дітей 7 – А класу відчувають певний дискомфорт у відносинах з однокласниками.

Результати вивчення було проаналізовано і класним керівникам 7 – х класів надані предметні рекомендації.

В 10 та 11 класах вивчався рівень емоційного інтелекту, тобто здібність майбутніх випускників розуміти відносини між особистостями, що репрезентовані в емоціях, вміння керувати емоційною сферою на базі прийняття рішень. Маємо наступні результати: 10 клас низький рівень – 64,3%, середній – 35,7%; 11клас : низький 41,2%, середній – 58,8%.

Результати було проаналізовано з класним и керівниками та надані рекомендації щодо подальшого планування роботи з розвитку емоційного інтелекту.

Психолого-педагогічний супровід профільного навчання

Головне завдання профільного навчання полягає в підготовці випускника школи до визначення майбутньої галузі його діяльності. Під час вибору професії важливою є відповідність між психологічними особливостями учнів та відповідними характеристиками професії. Тип професійної діяльності, яка реалізується, має збігатися з особистісним і характерологічним типом.

В нашій школі, згідно плану роботи етапи навчання у 9 – 11 класах супроводжує психологічна діагностика, яка виконує наступні функції:

– діагностика інтересів, здібностей, які зможуть визначити характер і успішність освітньої діяльності учнів;

– прогнозування успішності опанування учнями навчального матеріалу, який передбачено відповідними програмами;

– діагностика готовності учнів до самостійного вибору профілю навчання та галузі професій, професійного самовизначення як ключового етапу самоосвітньої діяльності.

В дев’ятому класі було проведене психологічне дослідження з метою визначення професійних інтересів учнів за методикою Є. Клімова «Диференційовано — діагностичний опитувальник інтересів» (ДДО), опитувалтник «Тип мислення» Г. Рязапкіної, тест інтелектуального потенціалу. Проведене дослідження дало змогу учням визначити, чи співпадають їхні професійні інтереси з їхніми схильностями.

За методикою «Тип мислення» Г. Рязапкіної були визначені наступні типи мислення учнів: предметно-дієве 52% , абстрактно –символічне 12% , словесно-логічне 9%, наочно- образне 19% , креативне (творче) 8% .

У 9 класі 8 % учнів з високим рівнем вираженості креативності (творче мислення), тобто, учні здатні мислити творчо, знаходити нестандартні рішення. Це рідкісна якість, що відрізняє людей, талановитих в будь-якій сфері діяльності — теоретики, математики, економісти, програмісти, аналітики.

За методикою «Диференційовано-діагностичний опитувальник інтересів» (ДДО) Є. Клімова був визначений свідомий інтерес учнів 9 класу до певних типів професій: людина – природа;

людина – техніка; людина — людина л юдина – знакова система; л юдина – художній образ.

За результатами дослідження, у 9 класі найбільша кількість учнів мають високий рівень вираженості професійного інтересу до професій типу людина – людина -33%учнів, та професій людина – знакова система - 32%учнів.

Результати визначення подальшого профілю навчання наступні: фізико – математичний -9,1%; філологічний – 51,5%; гуманітарний – 12,1%; природничий – 21,1%; історичний – 6,1%. 32% учнів дев’ятих класів не мають свідомого яскраво вираженого інтересу до жодного типу професій, що свідчить про необхідність подальшого проведення профорієнтаційних заходів (таких, як відвідування «Днів відкритих дверей», «Ярмарків професій», виставок, які організовують навчальні заклади). З цими учнями проводилися індивідуальні профконсультації з метою визначення можливості застосування їх нахилів, здібностей, інтересів та особистісних якостей тій чи іншій професії. Адже вибір професії – це свідоме формування учнем власних професійних планів з метою оптимальної реалізацій своїх можливостей у певній галузі професійної діяльності. Крім того, вибір професії буде свідомим, коли він зроблений із урахуванням учнем своїх індивідуально – психологічних особливостей, інтересів, здібностей і потреб ринку праці в кадрах.

Також в рамках вибору профілю навчання у майбутньому 10 класі було проведено анкетування батьків учнів дев’ятого класу.

2.Консультаційна робота

Протягом 2016– 2017навчального року практичним психологом надавалися консультації педагогічним працівникам, учням школи та їхнім батькам. Переважна більшість запитів, які надходили до практичного психолога як з боку батьків, так і з боку педагогічних працівників, стосувалися форм поведінки учнів та емоційно – вольової сфери. Учні школи зверталися за психологічною допомогою у розв’язанні певних життєвих труднощів. Також надходили запити на розв’язання конфліктних ситуацій.

3.Психологічна просвіта

У 2016– 2017 навчальному році здійснювалась згідно річного плану практичного психолога та закладу. Виступи на класних батьківськиз збораз з питань вікових психологічних особливостей ( 1 –ші, 5 –і, 8 –і, класи), з питань адаптпції до нових умов навчання – 1- щі, 5 –і, 10 класи), зустрічі з батьками майбутніх першокласників.

Протягом року зустрічі психолога з педагогами відбувалися в рамках психолого – педагогічної лабораторії: « Оптимізація взаємин між вчителем та учнем як передумова успішної соціалізації та гуманізації учнів». Вчителі закладу мали змогу ознайомитись з теоретичними питаннями та науковим обгрунтуванням проблеми соціалізації в сучасних умовах, поділитися досвідом практичних навичок спілкування дорослих для збереження гідності дитини, переконатися, що чинником гуманізації виховання є саме взаємодія педагога з учнем.

Для учнів були проведені заняття за наступними темами:

1) «Дружба та дружні інтереси», в результаті якого було сформовано поняття «справжня» дружба.

2) «Секрети рекламного бізнесу», в результаті якого учні навчилися критично ставитися до рекламної продукції.

3) «Ситуації ризику», в результаті даного заняття в учнів сформувалося поняття про ситуації ризику, які пов’язані із сьогоденням.

4) «Ефективні дії в ситуації ризику», в результаті якого в учнів було сформовано позицію усвідомленого вибору.

5) «Як сказати «Ні» і не втратити друзів», в результаті якого було сформовано навичку протистояння в ситуаціях соціального тиску.

6) «Здоров’я – мій скарб», в результаті якого в учнів було розвинене відповідальне ставлення до власного здоров’я.

Для батьків майбутніх першокласників в рамках «Суботньої школи» практичний психолог ознайомила батьків із навичками розвитку пізнавальних процесів та вправ щодо зняття психічного напруження дітей у період адаптації.

4.Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

Для учнів 1 -А і 1- Б класів було проведено заняття «Як справлятися з навчальною діяльністю» », в результаті якого учні за допомогою розвивальних вправ та ігор мали можливість підвищувати рівень розвитку пізнавальних процесів та знаходили ресурси, щоб справлятися із власними емоціями та переживаннями.

5.Організаційно – методична робота

Практичним психологом школи протягом 2016 – 2017 навчального року велася робота по вдосконаленню професійних навичок як спеціаліста у галузі психології. Протягом року брала участь у роботі міських семінарах - практикумах практичних психологів, засіданнях ЦМО. Була учасником творчої групи у проведені семінару – практикуму з теми: «Соціально – психологічний супровід сімей воїнів АТО, в яких виховуються неповнолітні діти».

Також практичний психолог Заболотна О. В. протягом 2016– 2017 навчального року вела облік внутрішньо переміщених дітей (із Донецької, Луганської областей та АР Крим).

Матеріально – технічне забезпечення

Будівля закладу і приміщення відповідають реалізації завдань освітніх програм. У закладі створені умови для роботи і навчання, існують навчальні кабінети, що відповідають сучасним умовам.

Протягом навчального року за спонсорські внески батьків було проведено ремонтні роботи шкільних приміщень на суму 8659 грн. 20 коп. та ремонт класних приміщень - 7237 грн 75 коп. грн.

Стан матеріально-технічної бази відповідає технічним та санітарно-гігієнічним нормам і правилам, що забезпечує оптимальні умови для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту.

Кожний навчальний рік школа розпочинає роботу на підставі «Акту перевірки готовності навчального закладу до роботи у новому навчальному році» та наказів директора: «Про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки в школі», «Про забезпечення безаварійного функціонування школи», «Про призначення відповідального за безпечну експлуатацію електрообладнання школи», «Про призначення відповідальної особи за експлуатацію газовикористовуючого обладнання», «Про забезпечення стабільного функціонування котельні», «Про практичне відпрацювання планів евакуації з персоналом та учнями школи», якими визначено чіткий порядок щодо дотримання вимог техніки безпеки та санітарно-гігієнічних норм затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001р. № 63 (v0063588 – 01) та ДБН В. 2. 2 – 3 – 97 «Будинки та споруди навчальних закладів».

Соціальний захист, охорона здоров’я, соціальний паспорт

Аналізуючи учнівський контингент, було встановлено, що серед 455 дітей маємо:

· кількість багатодітних сімей: 38, в них – 69 дітей відвідують заклад;

· кількість неповних сімей: 80, в них – 125 дітей;

· діти під опікою, діти, позбавлені батьківського піклування: 17;

· діти, які постраждали від ЧАЕС: 1;

· діти-інваліди: 6;

· діти, які перебувають на диспансерному обліку – 218;

· діти, які перебувають на обліку в КМСН та СДД – немає;

· кількість неблагополучних сімей – немає;

· діти, які перебувають на внутрішньошкільному обліку, – немає.

Громадський інспектор з охорони дитинства проводить роботу за річним планом, діти під опікою перебувають під постійною увагою.

Злагоджена робота педагогічного колективу дала змогу вчасно забезпечити дітей під опікою шкільною формою, безкоштовним харчуванням, поновити учнівські квитки для цієї категорії учнів.

Отже, протягом 2016 – 2017 н.р. основні заходи по забезпеченню соціального захисту дітей, позбавлених батьківського піклування, виконані.

Були зібрані документи щодо надання пільгових путівок:

• до оздоровчого табору ДП «МДУ «Артек» - Вітцієвській Ксенії, як дитині позбавленій батьківського піклування;

• до оздоровчого табору УДЦ «Молода Гвардія» - Тініну Ігору, Стоєвій Валерії, як дитям позбавленим батьківського піклування;

• до оздлоровчого табору ДЗО «Перлина Придніпров’я» - Сіренко Ксенії, як дитині позбавленій батьківського піклування; Борко Аліні, Горобець Сніжані, Шиколову Денису, Стешенко Кірі, як діти, що перебувають на диспансерному обліку; Злобіну Сергію, як дитині з малозабезпеченої родини.

Важливою ланкою соціальної роботи залишається робота з багатодітними сім’ями. У школі навчається 69 дітей із сімей, в яких виховується 3-6 дітей. Ці сім’ї перебувають під патронатом громадського інспектора та ССМ. Діти із цієї категорії постійно перебувають у зоні уваги: забезпечення безкоштовним харчуванням, залучення до пільгового оздоровлення, організація поїздок на благодійні заходи.

Під патронажем перебувають і сім’ї, в яких виховуються діти – інваліди. Школа є постійним учасником акції «Іграшка для друга». У 2016 – 2017 н.р. для дітей цієї категорії школою було зібрано і передано дітям з особливими потребами, які навчаються в КЗ СЗШ № 9 близько 35 м’яких іграшок та іграшок, які зробили самі учні нашої школи – 15, до Дня захисту дітей у школі відбулася акція в ході якої було зібрано речі та іграшки для сиротинця у м. Дніпро.

У школі зареєстровано 1 дитина, яка постраждала від аварії на ЧАЕС. Вона перебуває на обліку в УП та СЗН. Ця дитина долучається до міських та обласних заходів.

Важливою ланкою соціального патронажу дітей з пільгових категорій є забезпечення безкоштовним харчуванням.

У 2016-2017 н.р. харчуванням були забезпечені:

Класи Кількість учнів Охоплено гарячим харчуванням
Безкоштовно Багатодітні Малозабезпечені Під опікою Скрутне становище Діти, батьки яких є учасниками дій в АТО
1-4 203 203 17 6 5 - -
5-9 206 185 - 5 9 4 8
10-11 46 37 - - 2 - -
Всього 455 425 17 11 16 4 8

Впровадження здоров’яформуючих технологій забезпечує роботу пришкільного літнього табору «Сонечко», який діє з 2002р.

Протягом 2016 – 2017 н.р. (літня кампанія) мали змогу оздоровити 393 вихованця, з них:

· діти під опікою – 14;

· діти з багатодітних сімей – 56;

· обдаровані діти – 100;

· діти, з малозабезпечених сімей – 12;

· діти з сімей, що перебувають у скрутному становищі – 5;

· діти, батьки яких є учасниками дій в АТО – 12;

· діти з обмеженими можливостями – 1;

· діти, які постраджали в наслідок Чорнобильської катострофи – 1;

· діти з сімей внутрішньо переміщених осіб – 1;

Пріоритетними напрямками у роботі з учнівським контингентом залишається превентивний. У школі зберігається тенденція відсутності правопорушень, така ситуація забезпечена якісною роботою ради профілактики (щомісячне засідання), наркопосту, тісним зв’язком зі службами міста. Правове виховання учнів школи реалізовувалося через проведення тижня правової освіти у жовтні 2016 року, Всеукраїнського тижня права у грудні 2016 року, місячників боротьби з наркоманією, алкоголізмом, тютюнопалінням, тижня історії та правознавства, конкурсу плакатів та малюнків «Права очима дітей», батьківських зборів, лекцій для батьків, тематичних виховних годин:

«Права дитини» (1-4 класи),

«Закон на сторожі прав дитини» (5-6 класи),

«Проти насилля в сім’ї» (7-8 класи),

«Стосунки між однокласниками в учнівському колективі» (9-10 класи).

Протягом тижня правових знань у школі згідно з планом заходів проведені:

1. Галерея малюнків на тему «Мої права та обов’язки»

2.Стінні газети «Соціальний захист дітей»

3. Пам’ятки, буклети «Моє майбутнє в моїй державі»

4. Публіцистична або реферативна робота

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та їх батьками за місцем проживання, проводять роботу із залучення учнів до гуртків та секцій за інтересами, залучають до роботи у класі та в школі.

У навчальному році школа вирішувала нагальні проблеми, які стосуються прав, здоров’я, збереження життя учнів. Для цього були створені програми, плани заходів на їх рішення, а саме: «Система превентивного виховання», «План заходів профілактично-пізнавального характеру щодо запобігання поширенню серед дітей тютюнопаління, наркоманії та алкоголізму», «План заходів щодо профілактики дитячого травматизму серед школярів», «План роботи школи щодо попередження суїцидальної поведінки підлітків», «План шкільних заходів на виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій, СНІДу» та «Комплексні заходи щодо профілактики та попередження правопорушень серед неповнолітніх, запобігання дитячої бездоглядності»

Відповідно до вимог Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18.10.2001 № 992, програм правової освіти населення, здійснювались організаційні заходи з профілактики злочинності, правопорушень та бездоглядності серед учнів, а саме:

- розгляд даного питання на нарадах при директорові, засіданні методичного об’єднання класних керівників;

- виявлення та облік сімей, які опинилися в складному становищі;

- профілактично - роз'яснювальна робота з дітьми (бесіди, виховні години, тренінги);

- з метою виявлення дітей, які займаються бродяжництвом, жебрацтвом, проведення рейдів;

- співпраця школи з державними закладами;

- робота батьківського всеобучу за такими напрямками: права і обов'язки, профілактика насилля в сім'ї, ведення здорового способу життя;

До плану заходів з правового виховання учнів входять такі заходи:

- реалізація Комплексної програми організації допомоги правоохоронним органам у забезпеченні охорони громадського порядку та профілактики злочинності до 2020 року;

- організація зустрічей з представниками ССД, ВКМСД;

- правова освіта на базі школи;

- співпраця з громадськими організаціями;

- проведення тижнів правових знань;

- участь у Програмі щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини;

- участь у Програмі «Стоп насильству!» до 2020 року, відповідно до якої передбачена акція «16 днів без насилля»;.

У школі діє правовий клуб «Відвертість». План гуртка містить такі заходи:

- спільні заходи з працівниками юстиції;

- виставка юридичної літератури;

- проведення конкурсу кросвордів;

- перегляд тематичних фільмів;

- анкетування «Молодь і протиправна поведінка»;

- заняття з конституційного права;

- обговорення статей на правову тематику;

- поширення правових знань учнів.

Спільно з органами внутрішніх справ, службою у справах неповнолітніх складено комплексні заходи щодо запобігання злочинним проявам в учнівському середовищі. Налагоджена робота з КМСД.

У комунальному закладі СЗШ № 2 працівниками міліції проведені такі бесіди:

- 28.09.2016 р. інспектор Покровського ВП Нікопольського ВПГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції Захода І.В. провів профілактичну бесіду щодо недопущення випадків правопорушень;

- 16.12.2016 р. інспектором Покровського ВП Нікопольського ВПГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції Захода І.В. проведено профілактичну бесіду з учнями 6-9-х класів з приводу недопущення порушень законодавства;

- 24.02.2017 р. інспектором Покровського ВП Нікопольського ВПГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції Кучеренко В.В. проведено бесіду з приводу недопущення порушень чинного законодавства;

Щосеместрово проводяться звірки з КМСД, ССД за напрямками:

- скоїли злочин

- скоїли правопорушення

- поставлені на облік у КМСД, ССД.

Кiлькiсть переглядiв: 1903